Det framgår av kommunens verksamhetsberättelse. Både inom kommunstyrelsens verksamheter och på stadsbyggnadeskontoret har personalomsättningen varit hög.

Inom kommunstyrelsens verksamheter slutade 53 medarbetare under 2017, en personaöomsättning på 23 procent, verksamhetsberättelsen. "I flera fall har förvaltningarna mött svårigheter att rekrytera medarbetare till olika uppdrag, ofta med särskild nyckelkompetens. Det är därför viktigt att vida åtgärder för att minska omsättningen", skriver man och noterar att en personalomsättning på 5-10 procent vore normalt.

På stadsbyggnadskontoret slutade 35 personer under fjolåret, eller 27,8 procent av de anställda. Inom vissa områden noterar man där svårigheter att rekrytera personal, som erfarna projektledare och yrkesutbildade specialister. Av deras inversteringsbugdet för 2017 har man inom områdena park och fastighetsmark använt mindre än 50 procent av de tilldelade medlen på grund av brist på personal.

Det stora antalet vakanser påverkar även Sigtuna kommuns ekonomiska resultat, och bidrar till att kommunen för 2017 kan redovisa positivt resultat på 1,6 miljoner kronor, ungefär samma som 2016. Av nämnderna visade de flesta ett positivt resultat. Två nämnder visar stora underskott för 2017. Arbetsmarknadsnämnden överskred sin budget med 6 miljoner kronor. Underskottet för individ- och familjeomsorgsnämnden blev 24,8 miljoner kronor, något som tidningen skrivit tidigare om i ett flertal artiklar.