– Här har fattats beslut som är dåligt dokumenterade, man har skickat sms och pratat i telefon men man har inte dokumenterat. Kommunstyrelsens ordförande har bland annat avbrutit en markansvisning, det har han visserligen lov att göra, men han måste kunna förklara sig, säger Mats Welander, ordförande i kommunrevisionen.

I förstudien som gjorts av en extern revisionsfirma, pekas på brister och svagheter inom fyra områden: kvalitet på styrande dokument, uppföljning och intern kontroll av dokumentation av fattade beslut och beslutsprocesser, säkerställande av god avtalskvalitet kommunen upprättar avtal samt uppföljning av ingångna avtal inom fastighetsområdet.

Kommunrevisorerna låter nu kommunstyrelsen, ks, ta del av granskningen och begär därefter in svar. Frågorna de vill ha svar på är bland annat när en utformning av en markanvisningspolicy ska fastställas, hur beslutsgången ser ut vid uppdragsgivning till mark- och exploateringsenheten samt när Sigtuna Bo AB drog tillbaka sitt förslag kring Bure äng och hur kommunstyrelsen informerades om detta.

– Det är en salig röra och soppa i den här hanteringen, ord står mot ord, vem har sagt vad och var ligger ärendet. Det är väldigt många frågeställningar som inte är besvarade. Ärendet för vår del är inte färdigt förrän i februari då slutrevisionen ska lämnas in. Då ska vi lämna ett underlag till kommunfullmäktige om ks ska beviljas ansvarsfrihet eller inte, säger Mats Welander.

I sin granskning uppmärksammar revisorerna ks även på att tillståndet för uteservering och upplåtelse för byggnad för Valsta vedugn och kolgrill löper ut den 22 september i år.

Kommunstyrelsen ska komma in med svar till kommunrevisorerna senast den 30 oktober, därefter beslutar revisorerna om ytterligare granskning eller inte.