Föräldravägledning för att främja barns psykiska hälsa lönar sig redan på kort sikt. Efter bara två år börjar en satsning på stöd till föräldrar med Triple P metoden (se faktaruta) att betala sig, eftersom samhällets kostnader minskar. Det här visar färska resultat från den forskning som bedrivits vid flera förskolor i Uppsala kommun sedan 2008.
Föräldrar har genom förskolans personal utbildats i stödprogrammet.
– Vi ser en signifikant minskning av antalet barn med kliniska, alltså allvarliga, utagerande problem i gruppen som fått Triple P. Det innebär en samhällsekonomisk besparing på 162 500 kronor per barn. Det här minskar också risken för depressioner hos föräldrar, säger Anna Sarkadi, docent vid Uppsala universitets institution för kvinnors och barns hälsa, där hon leder
en grupp om tio forskare.

Och besparingarna blir betydligt större på sikt. Det finns nämligen starka band mellan allvarliga beteendestörningar hos barn och ett missbruk i äldre ålder. Med rätt insatser i barnåren minskar sålunda risker för senare missbruk.
– Samhällets kostnad för missbruk kan beräknas till en miljon kronor om året, som alltså kan sparas in om vi med den här föräldravägledningen hindrar ett barn från att senare bli missbrukare, säger Anna Sarkadi.
Nu ska hennes grupp fördjupa sin forskning. För detta fick de i veckan ett verkligt stort anslag på över 29 miljoner kronor av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Sammanlagt delar rådet ut hela 260 miljoner kronor till forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa.
– Det här är en verkligt stor satsning, men studier visar att vi vet ganska lite om barns- och ungdomars psykiska hälsa, inte minst förskolebarnens. Framför allt saknar vi kunskaper om varför de mår som de gör, och vad man kan göra för att påverka, säger Anna Sarkadi.
För de 30 miljonerna ska hennes grupp under sex år göra uppföljningsstudier, fortsätta göra hälsoekonomiska analyser, samt inte minst studera metodutveckling.
– I dag har vi inga bra metoder som kan mäta förskolebarns självupplevda psykiska hälsa. Det ska vi försöka ta fram, säger Anna Sarkadi.
Även Uppsalaprofessorn Georgy Bakalkin vid Institutionen för farmacevtisk biovetenskap, får ett jätteanslag om 30 miljoner kronor av forskningsrådet.