Beslutet är en seger för de boende i gränden som riktat skarp kritik mot öppnandet.
I dag är Bäverns gränd närmast Islandsbron enbart öppen för kollektivtrafik. De borgerliga vill öppna gränden även för biltrafik under kvällar och helger, och klubbade 2009 igenom en ny detaljplan som skulle ligga till grund för öppnandet. Beslutet blev en het stridsfråga i valrörelsen 2010 och kritiserades skarpt av oppositionen. Sedan dess har detaljplanen överklagats ända till högsta instans. På torsdagen beslutade regeringen att upphäva fullmäktigebeslutet som antog planen.

Regeringens motiv är ännu inte känt och blir offentligt först när beslutet undertecknats av ansvarig minister och expedierats. Till dess är det oklart om regeringen anser att planen har sådana formella brister att den inte kan antas eller om det är effekterna av ökad biltrafik i gränden som anses ohållbara.
–  Det här är en seger för kollektivtrafiken, stadsmiljön och luften i staden, säger miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell:
–  Nu har vi på kort tid fått flera exempel i svart på vitt att miljölagstiftningen faktiskt måste följas.

Regeringens beslut är det andra bakslaget för kommunledningens trafikpolitik på kort tid. Härom dagen stod det klart att länsstyrelsen säger nej till en ny bilbro i höjd med Kapområdet, eftersom byggprojektet och trafiken skulle hota Uppsalas dricksvattentäkt.
–  Om regeringen nu hindrar biltrafik i Bäverns gränd så blir behovet av en ny bro ännu större, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Öppnandet av Bäverns gränd skulle enligt majoriteten bidra till bättre framkomlighet och kortare köer. Kommunens egen beskrivning av miljökonsekvenserna pekade emellertid på stora försämringar för luftkvaliteten och trafiksituationen i korsningen Bäverns gränd - Östra Ågatan.

Kommunledningen valde i stället att satsa på ett begränsat öppnande av gränden, med biltrafik bara på kvällar och helger. Många boende längs gatan var ändå starkt kritiska. Detaljplanen överklagades till länsstyrelsen som slog fast att det inte fanns lagliga grunder för att avslå planen.
En boende vid gatan gick vidare och överklagade i februari 2011 detaljplanen till miljödepartementet. På torsdagen, drygt två år efter överklagandet, avgjorde regeringen frågan.