Vi ser mer stor oro på den bristande hänsyn som vissa trafikanter i Uppsala visar. Bilister verkar ha svårt att respektera hastigheter i centrum. Vid Resecentrum står bussar och bilar rakt över övergångsstället den korta tid det blir grönt för gående och cyklister. Gångtrafikanter går i cykelbanor och cyklister kör ibland på trottoarer med fara för andra. Många är irriterade och hör av sig till kommunen. Allt för många olyckor sker där oskyddade trafikanter råkar illa ut.

Alla som engagerar sig för bättre trafiksäkerhet är sannerligen välkomna att bidra med sina tips och idéer. I kommunens budget gör vi stora avsättningar för investeringar och satsningar för att anpassa trafikmiljöerna så att det ska underlätta för alla trafikanter. Det handlar till exempel om cykelskola för barn, investeringar i bättre infrastruktur för gående, cyklister och kollektivtrafik samt bättre möjligheter att hämta och lämna barn vid skolor och förskolor på ett trafiksäkert sätt.

Även om kommunen har ett systematiskt förbättringsarbete så räcker det tyvärr hela vägen fram. Vi är också helt beroende av att alla trafikanter följer trafikregler och visa hänsyn i trafiken.

Många trafikanter lider av stress och vill komma snabbt fram. Det gäller gående som går mot rött, cyklister som genar på en trottoar, bilister som kör hetsigt. De flesta trafikanter är också bilister ibland, cyklister ibland och gående ibland. Det är inte något speciellt folkslag som är cyklister eller bilister, även om man kan tro det när man läser insändarsidor.

Det vore mycket värt om fler försöker uppträda mer exemplariskt i trafiken. För att det ska ske krävs både bättre information och kunskap, men också bättre kontroll.

Vi kommer som politiker med ansvar för trafik därför att

- se över hur trafiksäkerhetsarbetet som kommunen bedriver kan bli bättre

- åtgärda farliga korsningar och anlägga fler cykelvägar och gångvägar där de behövs

- satsa mer på tillgänglighet för gående

- se över hur organisationer som arbetar främjande och med information till trafikanter kan stödjas ännu bättre

- förbättra samverkan med polisen, med syfte att polisen kan göra mer systematiska kontroller som ger bättre och mer långsiktigt resultat

- öka samverkan med företag som säljer fordon för att information om trafiksäkerhet ska lyftas fram i butiker

- under mandatperioden införa nya hastighetsbegränsningar på de kommunala vägarna i Uppsala, som i de flesta fall innebär att gator som idag har hastighetsbegränsningen 50 km/h sänks till 30 eller 40 km/h. Syftet med detta är att sänka tempot i trafiken och därmed förbättra trafiksäkerheten.

Trafikvett och trafiksäkerhet går hand i hand. Tillsammans kan vi göra trafikmiljön i Uppsala bättre. Vi hoppas att många Uppsalabor ställer upp och hjälper till. Lätta på gasen, visa hänsyn i trafiken.

Johan Lundqvist (MP)

Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande

Maria Gardfjell (MP)

Kommunalråd med ansvar för miljö och trafik