Uppsala Akademiförvaltning beklagar den situation som uppstått på grund av förvaltningens krav på mångdubbling av markhyran för studentbostäderna vid Ekonomikum(unt.se/debatt 11/2). Det gör också alla inblandade på andra sidan; nationerna, Studentstaden och studenterna/hyresgästerna. Även universitetet borde beklaga den uppkomna situationen.

Som kårerna påpekat (UNT 6/2) uppstod byggprojektet på grund av att dåvarande rektor bad nationerna om hjälp med att få fram fler bostäder.

Universitetet kunde upplåta mark för ändamålet. Under projekteringen kom det oväntat fram att ägarförhållandena till marken var oklara. Lagfaren ägare var Statens Fastighetsverk. Nationerna tvingades därför förhandla med Fastighetsverket om hyra för marken, men lyckades mer än halvera de ursprungliga kraven. Den sammanlagda hyran för fem nationer och Studentstaden blev 500 000 kronor om året. Det var den nivå vi kunde klara för att våga gå in i byggprojektet.

Artikelbild

Joakim Palestro

I avtal mellan Fastighetsverket och Akademiska Hus avstod Akademiska Hus från tomträtten till det område som skulle bebyggas. Av avtalet framgår tydligt att hyran inte ska vara marknadsmässig så länge markanvändningen är för studentbostäder.

2010 blev ägarförhållanden till marken utredda. Ny lagfaren ägare blev Stiftelsen Åkerlottsfonden. Den byggde på donationsmedel till universitetet från 1600-talet och förvaltas av Akademiförvaltningen. Avkastningen ska gå till efterlevande till universitetsanställda.

I slutet av maj 2018 hörde Akademiförvaltningen av sig till nationerna. Tidigare hade förvaltningen haft kontakt med Studentstaden.

Förvaltningen framförde krav på höjning av markhyran från 500 000 till 4,8 miljoner kronor.

Vi förklarade att höjningen var helt omöjlig för oss att hantera, att den skulle få alltför stora effekter på hyrorna och att det här inte alls stämde med de premisser vi fått när vi gått in i projektet. Om Statens Fastighetsverk fortsatt varit ägare hade vi kanske också fått krav på höjning – men inte i den här orimliga storleksordningen. Och Fastighetsverket har krav på marknadsmässig avkastning, kanske i högre grad än Åkerlottsfonden.

Akademiförvaltningen förde ärendet till domstol för att få det hela löst den vägen om vi inte kunde komma överens.

Under sommaren förklarade vi (nationerna och Studentstaden) oss villiga att knyta hyran till lämpligt index. I september hade vi en muntlig förhandling där förvaltningen inte lämnade något nytt bud utan bad oss återkomma med ett förslag till indexknytning. Vi presenterade i oktober ett förslag till stegvis höjning med tio procent. Akademiförvaltningen svarade då att vi stod så långt ifrån varandra att fortsatta förhandlingar bara skulle ske med förvaltningens juridiska ombud.

I inlaga till Mark- och miljödomstolen i december höjde vi vårt bud till en rak höjning av hyran med tio procent.

Eftersom det i stort kändes utsiktslöst att förhandla vidare med Akademiförvaltningen skrev vi till Åkerlottsfondens styrelse, som utgörs av konsistoriet, och bad styrelsen meddela förvaltaren att fonden borde nöja sig med en avkastning som hyresgästerna kunde tåla.

Skrivelsen fick stöd av samtliga studentkårer samt samtliga berörda inspektorer och proinspektorer.

Efter att skrivelsen ingivits och fått publicitet fick vårt ombud besked om att Akademiförvaltningen felbedömt värdet på marken och därför halverade sitt krav.

Detta skedde alltså efter mer än sju månader av icke-förhandling. Det nya budet är också oacceptabelt högt.

Åkerlottsfonden ska enligt sina statuter förvaltas så att medlen ger en god och stabil avkastning. Det kan vi medverka till – men vi kan inte bidra till maximal avkastning.

Om donator varit i livet hade han med stor sannolikhet inte velat ta studenternas pengar för att maximera avkastningen.

Han hade säkert varit mer än nöjd med den avkastning fonden redan får på förvaltade medel. Vi har all respekt för Akademiförvaltningens kompetens – men i det här ärendet har förvaltningen agerat alltför fyrkantigt. Det finns utrymme för att ta hänsyn till de omständigheter som föreligger. Vi vädjar till Åkerlottsfondens styrelse, konsistoriet, att understryka detta för Akademiförvaltningen.

Rolf Kroon, Joakim Palestro, för de fem nationerna/bostadsstiftelserna, Studentstaden