En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Trots detta ser vi i dag oacceptabla regionala skillnader i kvalitet inom den svenska hälso- och sjukvården.

Dessa skillnader har funnits i årtionden men med ökad kunskap, forskningsgenombrott och en mer avancerad sjukvård kommer detta bli ett allt större problem.

Problemet beror till stor del på hur den svenska sjukvården är organiserad. I dag försöker 19 olika landsting och regioner ge en högkvalitativ vård. Det säger sig självt att så många olika aktörer inte klarar av att tillhandahålla en likvärdig högkvalitativ vård.

Numera erbjuds därför så kallad rikssjukvård, det vill säga högspecialiserad vård inom ett antal utvalda områden, där ett eller två sjukhus i landet bedriver all vård. Exempel på dessa är lever- och hjärttransplantationer och ögononkologi. Utvecklad rikssjukvård är bra men det räcker inte.

Trots denna samordning sker fortfarande avancerade operationer på ett stort antal sjukhus, exempelvis inom mycket sällsynta cancerformer. Detta leder till att de som utför en viss typ av behandlingar inte får göra det tillräckligt ofta och därmed inte får tillräckligt med fortbildning.

Kristdemokraterna vill i stället överföra ansvaret för all avancerad sjukhusvård till staten. På så sätt kan vi säkerställa en jämlik och högkvalitativ vård för alla invånare i landet oavsett bostadsort.

Ett annat problem är att alltför många patienter i alltför stor omfattning får vård på fel ställe i vårdkedjan. Vår uppfattning är att primärvården behöver få ett tydligare akutuppdrag, med ökade öppettider och ökad tillgänglighet. På så sätt minskar vi trycket på sjukhusens akutintag, minskar vårdköer och ökar möjligheten för människor att snabbare få rätt vård.

För att öka tillgängligheten och minska vårdköerna bör primärvården därför byggas ut.

Kristdemokraterna satsar i kommande budget för Region Uppsala 76 miljoner på en utbyggd primärvård.

Kristdemokraterna vill dessutom återinföra kömiljarden som infördes av alliansregeringen 2009.

Genom kömiljarden fick landsting som lyckades med uppdraget att korta köerna extra resurser. I Uppsala län minskade köerna och i november 2014 fick 91 procent av dem som var i behov av specialiserad vård såsom operation, vård inom 90 dagar.

Sedan valet 2014, när Socialdemokraterna övertog ansvaret för sjukvården i både regering och Uppsala läns landsting, har köerna ökat och tillgängligheten försämrats.

I augusti var det endast 63 procent av patienterna som fick komma på ett första besök inom specialistsjukvården inom 90 dagar.

Vi kristdemokrater anser att denna utveckling är djupt oroande.

Med våra reformer vill vi minska vårdköerna, ge rätt vård på rätt nivå, men också säkerställa att patienterna får en högkvalitativ och likvärdig vård oavsett var i landet de bor.

Björn-Owe Björk, regionpolitiker (KD), Region Uppsala