DEBATT Fredrik Ahlstedt (M) säger att det ska byggas 3 000-4 000 nya studentbostäder de kommande fem åren i Uppsala. Men då måste han ha räknat in även ungdomsbostäder, vilket inte är samma sak, skriver Maria Gardfjell (MP).

Sex folkpartister, däribland kommunalrådet Mohamad Hassan, går till angrepp mot Miljöpartiets förslag att bygga fler studentbostäder i Uppsala (UNT 21/5).

Med Miljöpartiet i regeringen efter valet 2014 vill vi införa en villkorad statlig medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder på 2 600 kronor per kvadratmeter.

Skattesubventioner från staten anser FP vara ett slag i luften. Frågan kvarstår då – vill FP i så fall också avveckla motsvarande subventioner som finns på äldrebostadsområdet, vilka enligt Boverket gett positiva effekter på utbudet av äldrebostäder?

Ett av Miljöpartiets krav är att vi föreslår att kommunen måste ha en förbättrad uppföljning av nyuppförande av studentbostäder och uppdaterad statistik över det samlade studentbostadsbeståndet. En orsak till just det kravet var att när vi först efterfrågade statistik från Uppsala kommun så fick vi siffror av en strateg, som vi insåg måste vara felaktiga, på grund av att antalet studentbostäder vida översteg den uppgift som fanns i SCB:s statistik för nybyggen i hela landet. Vi bad då en annan tjänsteman kontrollera uppgifterna, och tyvärr var en uppgift som han lämnade till oss felaktig. Vi ber om ursäkt för det, men det är riktigt att det enbart är 243 och inte 264 studentbostäder som blir färdigställda i Uppsala i år 2014.

Vi har också noterat att alliansen har exakt samma fel angivet i sin egen budget för Uppsala kommun. Vilket gör att tonläget kanske kan dämpas lite i kritiken.

FP skriver att sedan de fick makten i Uppsala har det byggts många studentbostäder. Faktum är att det delvis stämmer. Men alliansen kan endast ta åt sig en liten del av äran. Under 2006–2007 byggdes 1366 studentbostäder, bland annat i Observatorieparken och Majklockan. Det som kännetecknar dessa studentbostäder är att de påbörjades innan alliansregeringen avskaffade det tidigare stödet till studentbostäder.

2009–2012 byggdes det inga studentbostäder alls, enligt den statistik vi erhållit från kommunen. 2013 byggdes 10 studentbostäder.

Under samma period byggdes också en del så kallade ungdomsbostäder, framförallt för ungdomar under 27 år. Vi anser inte att man ska blanda ihop dessa med studentbostäderna i statistik och politik, även om det självklart finns en och annan ung student som kan nyttja dessa bostäder. Vi motsätter oss inte heller ungdomsbostäder, även om vi tycker att smålägenheter mycket väl kan finnas i de vanliga hyreshusen också.

Nu måste vi titta framåt. Miljöpartiet föreslår skarpa förslag om studentbostadsbyggandet i vårt gröna kommunbudgetförslag. Vi anser att minst 250 studentbostäder ska byggas varje år och att det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem får ett ägardirektiv att bygga 200 nya studentbostäder varje år. Vi menar också att kommunen ska ingå intentionsavtal med de privata bostadsföretagen att inte avveckla studentbostäder, utan att i så fall tillskapa nya.

Alliansen har på kort tid torgfört flera olika åsikter med olika innebörd. Det får oss att tro att de inte riktigt vet vad de vill.

Alliansens främste företrädare Fredrik Ahlstedt sade i tidningen Fokus 16 maj att det ska byggas 3 000-4 000 nya studentbostäder de kommande fem åren i Uppsala. Det är ett intressant uttalande. Särskilt med bakgrund av att målet i alliansens budget pekar på 1500 studentbostäder.

En siffra som inte kan utläsas på annat sätt än att det handlar om en kombination av studentbostäder och så kallade ungdomsbostäder.

Nu talar FP om 2 000 studentbostäder i Ulleråker. Det är först när vi får en tydligare redovisning som vi ser om alliansen skulle ha högre mål än Miljöpartiet, men allt tyder tyvärr på det motsatta.

Miljöpartiet anser att Studentbostäder, precis som andra bostäder, ska vara tillgänglighetsanpassade, energieffektiva och klimatsmarta. Vi anser att de ska byggas integrerat i olika bostadsområden och gärna också i studentbostadsområdena. Alla studentboendeområden ska förses med bra kollektivtrafik och cykelvägar till våra Universitet.

FP har aldrig stött MPs yrkanden i kommunstyrelsen om att bygga med högre energikrav.

Det är synd, men är inte en fjäder i hatten om man säger sig förespråka hållbar utveckling. Miljöpartiet motsätter sig inte att fler studentbostäder byggs i Ulleråker. Vi måste dock sluta att se på studenter som en homogen grupp. Studenter är olika, de är både yngre äldre, de är såväl ensamstående som har familj, de vill bo enskilt eller mer i kollektiva lösningar. Flera SLU-studenter som läser till husdjursagronom eller veterinär har berättat att det gärna skulle se förslag på studentbostäder i kransorter med bra kollektivtrafik, där det går att ha häst eller andra djur i anslutning till boendet. Ja, varför inte?

Varför inte bostäder, och för den del studentbostäder, byggs i samma takt som behovet har diskuterats en hel del de senaste åren. Det finns naturligtvis flera orsaker till det. Byggkommissionen pekade på strukturella problem i byggbranschen. En orsak är självklart att ekonomin utvecklats trögt på grund av långsam återhämtning av världsekonomin. Regeringen har dock enbart koncentrerat sig på två saker: detaljplanekravet och att kommunerna ställer miljökrav på byggandet.

Inom kort ska riksdagen rösta om regeringens förslag till en förenklad planprocess och slopade rättigheter för kommunerna att ställa miljökrav på nya bostäder. Den främsta effekten av det här förslaget kommer knappast bli en hållbar stadsutveckling, utan att man inskränker miljöorganisationernas och närboendes talerätt i processen.

FP och alliansen för med detta beslut tillbaka miljöpolitiken i kommunerna till en slags 1970-talsnivå.

Med dubbla tungor förespråkar FP att man å ena sidan ska ta bort medborgarnas juridiska rättigheter att påverka den kommunala planprocessen, samtidigt som de talar om ökat medborgarinflytande ”i genuin demokratisk anda”.

Miljöpartiet anser att Uppsalaborna ska få vara delaktiga när Uppsala ska utvecklas till en hållbar stad med fler klimatsmarta bostäder på rätt ställe, såväl i city som i stadsdelarna och kransorterna. Vi behöver bygga fler studentbostäder för att fler duktiga studenter ska söka sig till Uppsala. Uppsala växer, likaså stödet för Miljöpartiet – tack och lov.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)