Det råder numera stor enighet inom forskarvärlden att jorden blir allt varmare och det är den mänskliga aktiviteten och de ökade utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som är orsaken. På europeisk nivå är ambitionen att minska vår klimatpåverkan så att den globala medeltemperaturen inte ökar mer än två grader. För Sveriges del innebär det att utsläppen av växthusgaser måste minska med 75-90 procent fram till år 2050.

Problemen är globala, men många av lösningarna vinner på att hanteras lokalt. En viktig uppgift för oss är därför att minimera landstingets klimatpåverkan. Vi kommer därför inom kort ta beslut om att landstinget tecknar avtal om grön fjärrvärme för landstingets fastigheter i Uppsala stad. I dag står värmeanvändningen för 54 procent av landstingets fossila koldioxidutsläpp. Med ett byte till värme som är producerad av förnyelsebara bränslen kommer vi att halvera dessa utsläpp.

Satsningar för att minska miljöpåverkan måste göras på ett ekonomiskt rationellt sätt, för miljöns skull. Ställs inte den förväntade miljöeffekten mot kostnaden riskerar andra avgörande miljöåtgärder att få stå tillbaka. Grön fjärrvärme ger en ökad uppvärmningskostnad för landstinget på max 2 miljoner kronor per år. Kostnaden för så kraftigt minskade koldioxidutsläpp som satsningen innebär är alltså låg. Dessutom görs landstingets lokaler just nu mer energisnåla, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Miljöarbetet kräver många och omfattande åtgärder och leder till både bättre miljö och förbättrad hälsa. Vi som bor i Uppsala län kan vara stolta över vårt landstings väl utvecklade miljöarbete där vi är ledande i landet. Som en stor aktör på marknaden har vi både potential och ansvar att påverka utvecklingen i länet. Vi ska därför fortsätta att stärka vår miljöprofil och arbetet för ett hållbart samhälle.

I vårt miljöprogram för 2011–2014 har vi satt som mål att minska de fossila koldioxidutsläppen från värmeanvändning med 25 procent. Med vårt förslag om grön fjärrvärme går vi nu ännu längre och kan minska utsläppen med cirka 50 procent. Det är ett viktigt steg närmare vår vision om ett fossilbränslefritt landsting år 2020.

Ludvig Larsson,

ordförande (FP), produktionsstyrelsen

Nina Lagh,

vice ordf (M), produktionsstyrelsen

Oscar Sundevall,

ledamot (C), produktionsstyrelsen

Bo Reinholdsson,

ledamot (KD), produktionsstyrelsen

UNT 16/6 201