MOTREPLIK. Vi är glada över att Mats Odell (KD) fortfarande är intresserad av infrastrukturfrågor och att han håller med om behoven av satsningar på sträckan Uppsala-Stockholm – en sträcka som vi anser att hans kamrater i den borgerliga regeringen tyvärr har nedprioriterat.

Vi är väl medvetna om att Arlanda Express inte är de enda tågen som går förbi Arlanda – vi far själva förbi Arlanda flera gånger i veckan med tåg och har många gånger fått invänta Arlanda Express när det ges förtur på spåret. Men eftersom operatören, A-train, kräver ut avgifter av dem som använder spåren och Arlandastationerna är det att likna det vid ett infrastrukturmonopol. Det är anmärkningsvärt att A-train gavs dessa rättigheter ända till år 2040 och vi anser att en omförhandling bör ske nu när det efter 2010 utifrån avtalet blivit möjligt.

Angående Skatteverkets syn på bolagets agerande vill vi påminna om att Skatteverket faktiskt valde att gå till Förvaltningsrätten där de fick rätt, även om Arlanda Express överklagade och sedan fick rätt i kammarrätten. Här tycker vi bakgrunden är det viktiga – bolaget betalade 13 procent internränta till sitt ägarriskkapitalbolag utomlands. Det minskade vinsten och på så sätt kunde de undvika svensk bolagsskatt – samtidigt som passagerarna får betala allt högre avgifter. Det tycker vi är helt orimligt.

Arlanda Express är enligt köpkraftskorrigerade undersökningar för något år sedan den med klar marginal dyraste tågförbindelsen till en stor flygplats i Europa. Troligen en följd av att bolaget enligt avtalet med staten ges full frihet gällande biljettpriserna. Odell hävdar också att det inte kommer kosta skattebetalarna en krona. Det är inte sant. Arlandabanans grundfinansiering med ett räntefritt lån har enligt Svenska dagbladets granskningar lett till att skattebetalarna kommer att få stå för hundratals miljoner kronor i uteblivna ränteintäkter.

Gällande satsningarna framöver vill vi förtydliga oss. Vi refererade till ministerns uttalande om att regeringen satsade hela 7,6 miljarder kronor 2012 på järnvägens drift och underhåll. Här ligger Trafikverkets krav i genomsnitt på 8,7 miljarder kronor per år framöver enligt Kapacitetsutredningen. Regeringens faktiska tilldelning i budgetpropositionen har också visat sig vara lägre än nödvändigt – en halv miljard lägre 2013 och en miljard lägre än vad Trafikverket vill åren för åren 2014 och 2015. Samtidigt ska de så kallade banavgifterna tredubblas – på en järnväg med gravt eftersatt underhåll. Och detta, menar Odell, kan summeras till en historisk satsning på järnvägen. Vi ställer oss frågande till det påståendet – även om vi välkomnar att de borgerliga partierna äntligen fått upp ögonen för det stora behovet av järnvägssatsningar.

Vi socialdemokrater prioriterar infrastruktur för jobb och klimat. Vårt förslag på investeringar i järnvägen bygger på Trafikverkets kapacitetsutredning – och har full kostnadstäckning.

Återigen: I stället för ökad oordning på spåren behöver vi en väl fungerande offentlig samordning av järnvägen i kombination med nyinvesteringar. Trafikverket bör ha huvudansvaret för underhåll, terminaler stationer och verkstäder. Vi tror också att resenärerna vill ha mer samarbete mellan operatörer när det gäller biljettsystem, tidtabeller och inväntande av varandras tåg.

Klas-Herman Lundgren
pendlarnätverket Pendlingsinitiativ Uppsala (S)
Caroline Andersson
pendlarnätverket Pendlingsinitiativ Uppsala (S)
UNT 25/3 2013