Nu när Uppsala växer kraftigt ser vi till att skolor och förskolor alltid finns med från start i planeringen av nya områden. Detta har anmärkningsvärt nog inte varit fallet tidigare.

När Moderaterna satt vid makten i Uppsala mötte man konsekvent platsbristen i förskolan med dyra och tillfälliga modulförskolor.

Nu åtgärdar vi Moderaternas gamla synder och bygger ikapp den eftersatta planeringen av förskolor med permanenta lokaler för att långsiktigt säkra platstillgången och lägga resurserna på utbildad personal. Moduler ska i stället användas som smarta komplement när nya förskolor och skolor byggs upp.

Tvärtemot vad Moderaterna skriver visar den forskning som finns på området att gruppstorleken i förskolan är mer avgörande för kvaliteten är personaltätheten.

Den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn gällande barns välmående, lärande och utveckling i förskolan är dock personalens utbildning och kompetens.

Moderaterna saknar helt lösningar på hur vi ska klara rekryteringsutmaningen i förskolan trots att det är det största hindret för att kunna bygga ut och bemanna nya förskolor. Den enda viljeinriktning man presenterat är att gymnasiet ska få fler lektorer och förstelärare.

Om Moderaterna får bestämma ska förskolornas enda fokus vara att ta emot fler barn, längre tid av dagen och med mindre resurser.

Vi satsar på kompetensförsörjning med att rekrytera och behålla personal utifrån de behov och önskemål som kommit fram genom en omfattande dialog där alla förskolor i Uppsala bjudits in. Fokus låg på vad som är viktigt för att personalen ska trivas och för att vi ska kunna locka fler att arbeta i förskolan. En viktig faktor som förskolepersonalen lyfte fram för deras möjlighet att utföra sitt jobb på ett bra och tillfredsställande sätt är barngruppernas storlek.

Uppsala fick mest statsbidrag i hela landet förra året, vilket gjort att vi kunnat fortsätta minska barngruppernas storlek på fler förskolor.

Genom att anställa mer personal har förskolan kunnat dela på grupper och på så sätt minska barngruppsstorleken. För att kunna ta emot fler barn men ändå skapa mindre grupper har vi med hjälp av statsbidragen anpassat lokalernas funktionalitet på de förskolor där det varit möjligt.

Vi har alltså både minskat barngruppsstorleken och behållit personaltätheten.

Ett sätt att öka flexibiliteten på kort sikt och samtidigt öka kvaliteten är att använda fler förskolebussar i verksamheten. Det har visat sig vara ett omtyckt alternativ för att öka utevistelsen i förskolan. Därför har vi gett uppdraget att undersöka hur de populära bussarna kan bli ännu fler. Utöver satsningarna i förskolan erbjuds också komplement till förskolan i form av föräldrautbildning och familjecentraler som är mötesplatser för föräldrar som har behov av stöd.

Förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats där fler väljer att arbeta och i Uppsala ska vi erbjuda barn och föräldrar en trygg och säker förskola genom förnuftig resursanvändning som säkrar bra kvalitet både på kort och lång sikt.

Caroline Hoffstedt, ordförande (S) utbildningsnämnden

Linda Eskilsson, 1:e vice ordförande (MP) utbildningsnämnden, ordförande förskoleutskottet

Sverker Åslund, ledamot (V) utbildningsnämnden