Vi i Miljöpartiet är glada över förslaget till Uppsala kommuns nya ekologiska ramverk och miljö- och klimatprogram (UNT Debatt 4/2). Äntligen sätts ambitiösa mål om ekomaten, energiförsörjningen och en vardag fri från gifter.

Inte minst är vi glada över att även den borgerliga majoriteten nu vill vara med och skapa en mer hållbar kommun. Det visar att vår politik har haft genomslag och det sätter driv i miljöpolitiken inför det viktiga valet i höst.

Det behövs fler som driver miljöfrågorna. För att genomföra våra idéer om ett hållbart samhälle kan vi inte vänta på att få egen majoritet i kommunfullmäktige, utan vi miljöpartister är helt beroende av politiker i andra partier som också är beredda att lyssna och komma med egna förslag i samma riktning. Det har M, FP, C och KD i Uppsala gjort och det är en vinst för alla.

Artikelbild

För drygt en månad sedan skrev vi (UNT 10/12) om hur vi ville göra Uppsala till världens grönaste stad. Det handlade om konkreta mål för gröna jobb, minskade utsläpp av växthusgaser, energieffektiva byggnader, minskat bilåkande, minskat avfall, fler och bättre cykelbanor, närhet till natur, rent vatten och luft, ekologisk mat och ett minskat ekologiskt fotavtryck. Nu verkar det som att möjligheterna är större än någonsin att nå dit. Ett första steg har tagits, men nu krävs ett hårt och konsekvent arbete för att målen ska nås.

Pengar behöver avsättas i budget för att satsningarna ska kunna genomföras. Detaljerade handlingsplaner behöver utformas. Uppsala påbörjar en lång resa. I dag är endast 17 procent av maten som Uppsala kommun upphandlar ekologisk. En siffra som nu alltså behöver stiga snabbt om målen ska nås till 2023.

Samtidigt som miljö- och klimatmålen behandlades togs förslaget till en ny upphandlingspolicy upp till beslut. Miljöpartiet föreslog en skärpning om skrivningarna vad gäller upphandling av livsmedel, som kommunstyrelsen ställde sig bakom. 2023 ska allt kött vara KRAV-märkt och ekologiskt, men fram tills dess kommer, som alla förstår, en viss andel att inte vara ekologiskt. Här skärptes nu regelverket så att allt kött som köps in av kommunen, som inte är KRAV-märkt och ekologiskt, ska vara producerat i enlighet med de högt ställda kraven om miljö och etik som ställs på bönder här i Sverige. Kyckling från Thailand, Amazonasbiff och dansk konventionell gris kommer inte serveras i skolmatsalarna längre.

Det här är ett beslut som kan skapa fler jobb i det gröna näringslivet, inte minst i Uppsalatrakten. Framförallt förbättras djurvälfärden.

En utmaning som den borgerliga majoriteten inte möter med samma kraft är klimatmålen. Med nuvarande minskningstakt uppnås klimatmålen om högst 0,5 ton utsläpp per invånare först år 2177. Inte 2050, som är målet i alliansens plan, det vill säga 127 år för sent.

Miljöpartiet har betydligt skarpare krav. Vi vill minska utsläppen med 50 procent i absoluta tal till 2020 för att sedan nå klimatneutralitet 2030.

Uppsala ser ut att nå endast ett av de 16 nationella miljömålen.

De miljömål där Uppsala inte får godkänt handlar till exempel om frisk luft, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Detta är oerhört allvarligt, inte bara för de naturvärden som riskerar att gå förlorade, utan också för att det utgör ett reellt hot mot vår välfärd. Alliansen måste redovisa hur alla miljömål ska uppfyllas och det krävs att man låter målen genomsyra all kommunens politik.

Då kan den borgerliga majoriteten inte fortsätta att bygga i känsliga grönområden, satsa på externa köpcentrum, bygga motorleder och bilbroar genom naturområden eller öppna Ärna flygplats för kommersiell trafik. Med sådana politiska beslut är det fina miljöprogrammet förgäves.

Miljöpartiet kommer alltid att sporra andra partier att göra bättre. Vi kommer att fortsätta lägga tuffa men realistiska förslag. Det är en fin ekologisk kostym, Fredrik Ahlstedt – se nu till att bära upp den snyggt också.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)

Frida Johnsson, ledamot kommunstyrelsen (MP)

Rickard Malmström, ersättare kommunstyrelsen (MP)