Vårdköerna växer, överbeläggningar ökar med bristande patientsäkerhet som följd och chansen att överleva exempelvis cancer har försämrats på grund av att människor inte får vård i tid.

Svenskarnas förtroende för sjukvården har sjunkit och är nu lägre än i de flesta jämförbara länder. Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna visar att varannan ­patient tillbringar mer än tre timmar på akuten och var tionde patient nära sju timmar eller längre. Bland de längsta väntetiderna i landet har akuten på Akademiska sjukhuset, och de som får vänta längst dessutom personer över 80 år.

Inför valet 2014 lovade Social­demokraterna att om de bara fick makten i landstinget i Uppsala län skulle vårdköerna kortas. Efter snart fyra år med S-styre ser vi resultatet. Näst intill fördubblade vårdköer.

I dag tvingas patienter vänta på vård, vilket leder till ökat lidande och att människor faktiskt dör. Om vi tar cancervården som exempel finns det bestämda tidsgränser för hur snabbt behandlingen av olika cancerformer ska påbörjas för att den ska bli så framgångsrik som möjligt. Kirurgisk behandling av exempelvis bukspottkörtelcancer ska utföras inom fyra veckor efter röntgenundersökning. I dag tvingelva–tolv veckor. Den långa väntetiden riskerar att leda till mer avancerade tumörer och sämre överlevnad. Den stress och oro som patienten och deras anhöriga utsätts för under alltför långa väntetider är oacceptabel.

Trots att vårdköerna nästan fördubblats under Socialdemokraternas styre har intresset för att komma till rätta med problemet lyst med sin frånvaro.

Vad Region Uppsala behöver är ett nytt ledarskap med förmåga att korta vårdköerna snabbt och även långsiktigt. Det är absolut nödvändigt att Region Uppsala blir en attraktiv arbetsgivare för att kunna återanställa de erfarna sjuksköterskor som lämnat och rekrytera nya kompetenta medarbetare. Utan dessa förblir vårdplatser stängda och patienter ställs i kö.

SVT Uppsala rapporterar (7/8) att 70 av 850 vårdplatser saknas på Akademiska sjukhuset och att denna situation ser ut att fortsätta under hela hösten. Nästan var tion­de vårdplats är stängd.

Orsaken är inte att det saknas sängar eller rum, utan att det inte finns tillräckligt många sjuksköterskor.

Vårdplatsbristen har skapat ett ansträngt läge för de medarbetare som är kvar. Många sjuksköterskor, som egentligen trivs med sitt yrke, hamnar i en situation är där de inte klarar av att göra ett bra jobb. Den negativa stressen gör att de till sist säger upp sig. Ryktet om arbetssitua­tionen sprider sig också till nyutexaminerade sjuksköters­kor som inte söker de många lediga tjänster som finns.

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är i dag ett bristyrke, men är även den yrkesgrupp som har den klart högsta personalomsättningen.

Detta visar att bristen egentligen bara handlar om att de inte vill jobba för Region Uppsala.

Vi i alliansen vet att dessa problem inte kan lösas i en handvändning. Det krävs en långsiktig vision om vart vi vill nå, men också idéer som kan förändra redan i morgon. Till att börja med behöver organisationen moderniseras för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Vi tänker se till att den ska få fokusera på sina kärnuppgifter. Vi ser det som ett slöseri att sjukvårdspersonalen inte får ordentligt med tid för patienterna. Kringsysslor så som att tvätta droppställningar, servera mat och städa bör kunna utföras av andra yrkesgrupper. Exempelvis vill vi att ”vårdnära service” införs i alla verksamheter på Akademiska, men vi kan även tänka oss att återinföra det äldre yrket vårdbiträde om det visar sig vara en effektiv lösning.

Vi i alliansen vill också att onödig administration ska tas bort.

Det var ett misstag att rationalisera bort de medicinska sekreterarna. Vi vill snabba på nyrekryteringen av dem.

Vi ser det också som nödvändigt att Akademiska sjukhuset med systematiskt produktions- och kapacitetsplanering med fokus på förbättrade patientflöden. Ett förbättringsarbete på denna punkt pågår redan men vi menar att det kan förstärkas.

Vi ser det även som orealistiskt att avveckla vårdval inom specialistvården. Med tanke på den omfattande kompetensbrist som finns inom sjukvården inom hela landet kommer ett förbud mot privata utförare ofelbart leda till att vård­köerna växer.

Vårdval inom väl avvägda sjukvårdsområden ger anställda fler arbetsgivare att välja mellan, men även kortare väntan och ökat patientinflytande.

Sjukvårdens kris är orsakad av den okänsliga arbetsgivarpolitik som de rödgröna partierna har fört under de senaste fyra åren.

Vid ett maktskifte kommer vi i alliansen att lägga om politiken. Vi är redo för att ompröva regionens arbetsgivarpolitik i grunden. Vi kommer att lyssna till alla yrkesgrupper och vi är beredda till reformer. Vi är redo att ta över.

Stefan Olsson, regionråd (M)Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L)Johan Örjes, regionråd (C)Björn-Owe Björk, regionrådskandidat (KD)Emilie Orring, regionråd (M)