Det vilar ett stort ansvar på oss förtroendevalda när vi ska fatta beslut om Odinslunds framtid. Nu har alla Uppsalabor en unik möjlighet att tycka till om den planerade bebyggelsen i Kvarteret Ubbo, och jag hoppas att många också tar tillfället som ges.

Området kring Odinslund är en fantastisk plats i Uppsalabornas finrum. Det är samtidigt en känslig miljö för utbyggnad.

Det är beläget i centrum för Uppsalas kyrkliga och akademiska historia med bland annat Domkyrkan, ärkebiskopsgården, Uppsala slott, och Carolina Rediviva inom synhåll.

Artikelbild

| Jag hoppas att många tar tillfället i akt att tycka till om Odinslunds framtid före 7 januari, skriver Therez Almefors.↔

Det vilar ett stort ansvar på oss förtroendevalda när vi ska fatta beslut om Odinslunds framtid. Det är ett ansvar byggt på förtroende som vi fått av Uppsalaborna.

Moderaterna välkomnar att platsen och området utvecklas i syfte att fler människor ska kunna besöka det och vistas där. Men det måste göras med respekt för dess omgivning.

Samtidigt som vi bygger nytt och utvecklar kommunens gemensamma rum ska vi värna Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna. Vi anser inte att det förslag som finns att ta ställning till det gör det och har därför motsatt oss planerna för utseende och gestaltning som de ser ut i dag.

Är ännu en glasfasad med metall och platt tak verkligen det som behövs i Uppsalas kulturcentrum? I Uppsala kommuns nyligen antagna Arkitekturpolicy beskrivs att vi ska ta hänsyn till om nybyggnation samverkar, berikar, skapar sammanhang och lyfter befintliga värden i området. Moderaterna anser inte att denna byggnad gör det.

Planerna att utveckla området har funnits i drygt hundra år. Det är redan möjligt att utifrån gällande detaljplan skapa förnyelse, men först nu finns ett nytt omarbetat förslag att ta ställning till.

Det är en svår balansgång om hur mycket politiken ska styra arkitekturen på nya hus men det är Moderaternas bestämda uppfattning att i detta känsliga läge måste varsamhet tas. Vill vi ha en attraktiv stad med äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader som blandas med modernare hus, så är det fullt möjligt men det måste ske i samklang och med respekt.

Det går att utveckla området vid Odinslund, behålla det gamla och samtidigt göra plats för nytt.

Det finns internationellt gott om exempel på nybyggnationer i känsliga områden som tillfört sina områden mycket genom att de inspirerats av andra arkitektoniska stilar än de funktionalistiska vid byggnationer. Inspiration kan även hämtas lokalt från projekt såsom Kyrkans hus och Evolutionsbiologiskt centrum eller från projekt i intressanta områden innanför Visby ringmur.

En oenig Plan- och byggnadsnämnd har nu sänt ut byggförslaget på remiss, och alla Uppsalabor har möjlighet att tycka till och säga sitt under den samrådsprocess som pågår (se faktaruta).

Det är studenterna och akademin som äger marken, och samtidigt som vi respekterar äganderätten har vi alla ett ansvar för att våra barn, studenter, alumner, företagare och besökare har en plats värd att besöka även i framtiden. Min förhoppning är att många Uppsalabor tar denna möjlighet så att den fortsatta processen kan ske i bred förankring och med samklang kring intilliggande bebyggelse. Om Moderaterna styrt så hade förslaget omarbetats och anpassats med respekt för sin omgivning. För att på så sätt värna Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna.