Under de senaste åren har vi haft en polariserad biståndsdebatt i Sverige. Den har ofta präglats av en orimlig pessimism avseende biståndets möjlighet att bidra till utveckling för individer och samhällen. Vi menar att kritiken är missriktad, och saknar grund i den verklighet vi dagligen ser i vårt arbete för utsatta människor runt om i världen.

Biståndet är ett viktigt verktyg i kampen mot fattigdom, svält, sjukdomar och bristande utbildning. Det kan också bidra till skyddet för barns rättigheter och lindra den värsta nöden i samband med katastrofer.

Varje dag dör femtusen barn på grund av bristande sanitet och avsaknad av rent vatten. Nästan en miljard människor hungrar. Många fler saknar tillgång till el och grundläggande sjukvård. Yttrande- och religionsfrihet förvägras miljontals människor.

Det finns inga enkla samband, men biståndet har definitivt bidragit till en positiv social utveckling i många fattiga länder. Dödligheten för barn under fem år föll med 28 procent mellan 1990 och 2008 globalt sett.

Andelen barn som går i skola i Afrika söder om Sahara har stigit med 18 procentenheter mellan 1999 och 2008. Barns rättigheter behöver genomsyra den svenska politiken och bli ett prioriterat område inom bistånd och utveckling.

Ibland angrips biståndet för att dess effekt på den ekonomiska tillväxten på nationell nivå inte kan bevisas.

Det finns dock ett starkt stöd i forskning och utvärderingar för att konkreta biståndsprojekt leder till önskade resultat.

Insatser mot malaria eller hiv leder till färre smittade och bistånd till utbildningssektorn leder till högre läs- och skrivkunnighet. Det finns anledning att tro att bättre hälsa och satsningar på utbildning har effekter på tillväxten, genom att fattiga människors förmåga att delta i produktiva ekonomiska aktiviteter stärks.

Men biståndet är bara en liten kraft för att skapa utveckling och det är mycket viktigt att biståndet inte undergrävs av politik på andra områden. Till exempel hotar EU:s handels- och jordbrukspolitik, svenskt stöd till klimatpåverkande fossila energiprojekt och kapitalflykt från utvecklingsländer utvecklingen.

Våra fyra organisationer har kontakter och förankring långt bortom huvudstäderna i fattiga länder, och vi når fram till människor som bor och lever i avlägsna, utsatta områden. Vi har del i ansvaret för biståndsdebatten och hur den förs. Vi har ett ansvar för att föra ut våra egna biståndsresultat och vad forskningen säger.

Därför inleder vi nu ett samarbete kring dessa frågor och lanserar hemsidan www.därförbistånd.se.

Vi vill ta vårt ansvar genom att berätta om våra resultat och fortsätta att och bidra till att den svenska biståndsdebatten i större utsträckning byggs på fakta och erfarenhet.

Det behövs en ny debatt om bistånd och utveckling. Volymerna i biståndsbudgeten, ansvaret för enskildas personers bidrag till vårt arbete och framförallt behovet av effektivare fattigdomsbekämpning innebär att vi måste nå bortom en debatt byggd på klichéer om biståndet.

Bo Forsberg
generalsekreterare, Diakonia
Elisabeth Dahlin
generalsekreterare, Rädda Barnen
Ulrika Årehed Kågström
generalsekreterare, Röda Korset
Margareta Grape
internationell chef, Svenska kyrkan
UNT 22/12 2010