EU-valet på söndag 25 maj är ett viktigt vägval för Sverige och inte minst för unga. Moderaterna vill fortsätta att riva de murar som hindrar människor från att röra sig över nationsgränser och handla med andra människor i vår omvärld. Detta skulle skapa jobb, tillväxt och förutsättningar för människor att förbättra sina livsvillkor. Men mot detta står flertalet partier som vill begränsa möjligheterna till fri rörlighet och handel, vilket i stället skulle slå hårt mot Sveriges unga.

EU-samarbetet har inneburit mycket för unga människor i Sverige. Bolognaprocessen har gjort svenska utbildningar användbara i andra länder och med EU:s utbytesprogram Erasmus får tusentals högskolestudenter runtom i Europa möjligheten att studera i ett annat EU-land.

Den fria rörligheten inom EU har dessutom gjort att människor kan resa och arbeta i andra länder och samla på sig viktiga erfarenheter som kommer väl till hands senare i yrkeslivet. Tack vare frihandeln inom EU har Sveriges utrikeshandel nästan fördubblats sedan vårt inträde i unionen. För en liten, export­orienterad ekonomi som Sverige har detta varit betydelsefullt och kommit unga till del genom mer företagande, fler jobb och ett ökat välstånd. Mer måste göras för att friheten ska bli större och jobben fler.

Moderata ungdomsförbundet och Moderaterna vill se en ny Bolognaprocess för icke-akademiska yrken, så att det ska vara lika enkelt för en svetsare som en ekonom att använda sin utbildning vid en jobbansökan i ett annat EU-land.

Vi vill även möjliggöra för utländska studenter och doktorander i Sverige att stanna kvar för att arbeta efter slutförd utbildning. Detta vore särskilt gynnsamt för Uppsala, då våra två universitet har många framstående internationella studenter och forskare vars kompetens vi bättre måste ta vara på.

Det enda sättet som studier lönar sig på är genom arbete. Utlandsstudier tillför svenska studenter kunskap och erfarenheter som är viktiga när man sedan tar steget ut i arbetslivet, men vi måste också skapa fler jobb för unga i Sverige. Lägre tullmurar, friare handel och enklare regler för att starta och driva företag är därför viktiga steg för fler ungdomsjobb. För tillfället förhandlas det om ett frihandelsavtal mellan EU och USA som skulle resultera i tiotusentals nya jobb bara i Sverige. Samtidigt skulle det enligt EU-kommissionen bespara svenska hushåll uppemot 4 500 kronor per år genom lägre priser.

Regelkrångel hindrar i dag många unga från att förverkliga sina affärsidéer. Många vill starta ett företag på internet, men inser att det krävs mängder av licenser för att få tillstånd att etablera sig utanför Sverige.

En gemensam digital marknad inom EU, utan onödiga regleringar, är därför en viktig målsättning för att underlätta för ungas företagande och framväxten av nya ungdomsjobb, både i Sverige och i övriga Europa.

Mot dessa idéer om öppenhet och frihet står flera partier som vill se ett mer slutet Sverige. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill gå ur EU och därmed kraftigt begränsa den frihet som Europasamarbetet gett unga människor. Socialdemokraterna vill försvåra för människor att komma till Sverige för att arbeta trots att arbetskraftsinvandringen har gett svenska företag förutsättningar att växa och skapa nya jobb. Samtidigt är So­cialdemokraterna likt Vänsterpartiet och Miljöpartiet skeptiska till det aktuella frihandelsavtalet som skulle skapa mängder av arbetstillfällen i Sverige.

EU-valet den 25 maj avgör vilken väg Sverige och Europa ska gå de närmaste fem åren. Moderata ungdomsförbundet och Moderaterna vill se ett än mer öppet Europa, där vi ger fortsatta möjligheter för unga att resa, studera och arbeta i andra länder. På så sätt lägger vi grunden för fler jobb och skapar ännu bättre utsikter för Sveriges unga.

Christofer Fjellner, andranamn på Moderaternas lista i EU-valet

Sara Hägerström, ordförande MUF Uppsala län

Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande (M) i Uppsala kommun