Den politiska ledningen i Uppsala kommun diskuterar i dagarna två viktiga ärenden. Dels bygget av en ny skola i Kungsängenområdet för att ge barn och unga i Kungsängen möjlighet att välja en närliggande skola samt säkerställa ett tillräckligt antal skolplatser för ett växande Uppsala. Dels bygget av en ny issportsarena för att säkerställa tillräckligt med isyta för breddidrotten och möjliggöra ett förhoppningsvis framtida avancemang till SHL för Almtuna.

För att Uppsala kommun ska förbli en bra plats att leva och verka på behöver skolor, infrastruktur och verksamhetslokaler byggas ut i samma takt som kommunen växer.

Kungsängen är ett nybyggt område i skriande behov av en skola för att täcka stadsdelens egna behov och vara ett komplement till skolor i närliggande områden. Förvaltningens förslag är att uppföra denna skola på den så kallade busstomten i korsningen Kungsgatan-Strandbodgatan.

Artikelbild

| Mattias Johansson

Centerpartiet ser flera brister med det förslaget. För det första är marken värdefull och den ekonomiska kalkylen för skolan går inte ihop. För det andra är tomten för liten för att inrymma tillräckligt stor skolgård. Enligt planen skulle skolgården bli 14 kvadratmeter per barn. Det strider mot kommunens riktlinjer om att skolgårdar ska vara minst 20 kvadratmeter per barn, och mot Boverkets rekommendationer om 30 kvm per skolelev.

För det tredje har vi svårt att se att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle tillstyrka en skola intill en av Uppsalas mest trafikerade och bullriga gator.

Vi vet dessutom redan att luftkvaliteten utmed vägen inte lever upp till EU:s miljökvalitetsnormer om vad som är hälsovådligt.

Parallellt med detta förordade en kommunal utredning att en ny issportsarena skulle byggas i kvarteret Kölen (mellan Sågargatan och Stallängsgatan, red:s anm). Centerpartiet såg flera brister också i detta förslag. Den djupa lerbädden nära Fyrisån skulle göra bygget onödigt dyrt. Därtill är vägarna i området inte dimensionerade för den trafik som kan förväntas i samband med elithockeymatcher, melodifestivaldeltävlingar och andra större event. Arenan skulle även hamna i en kollektivtrafikmässigt död zon, flera hundra meter från närmaste busshållplats. Vi är därför mycket nöjda med att en majoritet av kommunfullmäktige förefaller ställa sig bakom en placering i Gränby i stället, vilket vi drivit på för sedan arenadiskussionen tog fart under mandatperioden 2010–2014.

Artikelbild

Mats Åhlund

Samtidigt lider Uppsala brist på kontor.

Enligt Kontorsrapporten 2018 från branschorganisationen Fastighetsägarna uppgår vakansgraden till rekordlåga tre procent. Företag vill etablera sig i Uppsala men har svårt att hitta lediga lokaler. För Centerpartiet är det viktigt att vi möjliggör för befintliga företag att växa och nya företag att flytta hit. Vi vill inte att vår stad ska utvecklas till bara en sovstad för människor som arbetar i Stockholm.

Vi måste tillgodose både behovet av en skola i Kungsängen, fler isytor och fler kontor i attraktiva lägen.

För oss är det tydligt att vi har alla pusselbitar vi behöver, men att de hittills lagts på fel platser.

Genom att förlägga en ny skola till kvarteret Kölen, i stället för på busstomten, får vi en bättre ekonomisk kalkyl och tillräckligt med utrymme för en väl tilltagen skolgård. Dessutom hamnar skolan i ett område med mindre trafik och bättre luft. Den blir ett komplement för barn som bor i Ulleråker och Rosendal, och det blir närmare till stora grönområden i form av Kap, åsen och Årike Fyris.

Vad gäller en ny isarena är marken vid Gränby Sportfält billigare att bebygga än vid Kölen.

Närheten till E4:an, parkeringsytor och god kollektivtrafik underlättar för tillresande utifrån att ta sig till arenan, och samlokaliseringen med övriga ishallar ger synergier för idrotten och håller driftskostnaderna nere.

Busstomten blir med detta upplägg tillgänglig för att bygga kontor och arbetsplatser i ett attraktivt A-läge vid centrum. Att bygga kontor och arbetsplatser här skulle – till skillnad från en skola – bli en betydligt mer lönsam affär och genererar intäkter för kommunen.

Centerpartiet avser att driva dessa lösningar i den fortsatta diskussionen. Vi kommer att samarbeta i berörda nämnder och styrelser med alla partier som liksom vi vill hitta en modell som stärker skolan, idrotten och näringslivet på samma gång.

Jonas Petersson, gruppledare (C), 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

Ingmar Jansson, ledamot (C) i Uppsala Skolfastigheter AB

Mattias Johansson, ledamot (C) i Arbetsutskottet i Arbetsmarknadsnämnden

Mats Åhlund, 2:e vice ordförande (C) i Miljö- och hälsoskyddsnämnden