För några dagar sedan såg alla vi som tittade på tv-reportaget från Gottsunda där skolan brann. På bilderna såg man en häftig brand med stor rökutveckling.

Hur en brand i en skola kan få så häftigt förlopp är den första fråga man ställer sig.

Som tur var uppstod branden när inga elever var närvarande. Men hur är det möjligt att brandsäkerheten är så dålig i offentliga lokaler där många människor vistas?

I vårt land har vi krav på personsäkerhet vilket innebär att när man bygger ett hus så är intresset fokuserat på att människor som vistas i en byggnad där brand uppstår ska kunna ta sig ut utan att skadas av branden. Egendomsskyddet betyder att när en brand uppstår skall skadorna minimeras tack vare att man använder brandtåliga material när man bygger.

I och med att kravet inte finns på egendomsskydd så minskar incitamentet att endast använda brandtåliga material och brandskadorna på egendom blir en försäkringsfråga.

Cellplast är ofta inblandat i häftiga bränder. Man säger att vissa cellplaster inte brinner, men rök och sot som uppstår vid brand orsakar stora skador. I produktinformation för cellplast anges att vid brand kan kolmonoxid, koldioxid, nitrösa gaser och cyanväte bildas. Dessa gaser som uppstår vid brand är direkt livsfarliga att inandas. Skadorna på byggnader som utsätts för rök från cellplastbränder blir stora därför att röken innehåller ämnen som påverkar vitala delar av installationer i huset.

Använder man däremot cellglas och andra brandtåliga material som isolering som inte brinner går det att förhindra att brand uppstår och skulle brand inträffa blir skadorna mindre.

Alla byggmaterial som används borde deklareras utifrån sin brandfarlighet. Utifrån en livscykelanalys på materialets brandtålighet borde försäkringskostnaderna bli betydligt mindre om man endast använder brandtåliga material vid nybyggnation.

Vid all kommunal upphandling borde brandsäkerhet ha stor betydelse för att minska framtida kostnader.

Ett krav som kan ställas vid upphandlingen är att man endast använder material som är brandtåliga. Det gäller också vid ombyggnad eller reparation av lokaler där man sedan tidigare har brandfarligt material som nu kan tas bort.

Prioriterar man brandsäkerhet vid alla kommunala nyuppföranden kommer vi framtiden slippa se bilder där olika byggnader brinner och som i förlängningen skapar stora problem både kostnadsmässigt och organisatoriskt.

Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering