Benny Lindholms perspektiv är enbart det egna, pendlaren som snabbt vill från Uppsala till Stockholm, och tillbaka. För dessa finns plats på dagens spår. Men för potentiella resenärer från Bergsbrunna och Alsike finns inget spårutrymme i dag och Uppsalas planerade stadsutveckling hämmas av bristen på bankapacitet. Återigen; varför vill Lindholm förvägra många tusen människor boende i kommunens södra delar en rationell möjlighet till tågpendling?

Varför likställer han en snabbt växande kommun som Uppsala med krympande glesbygdskommuner i Norrland och raljerar om järnväg norr om Arlanda som "spår i skogen", när Bothniabanan i själva verket knyter samman industri- och högskoleorter längs Norrlandskusten. Bothniabanan och satsningar på Dalabanan ökar dessutom trycket på att sträckan Uppsala-Stockholm håller hög kapacitet.

För det andra fortsätter Lindholm att ställa järnväg mot järnväg, när vi samtidigt vet att klimatfrågan, så väl som peak oil, gör att vi behöver mer järnväg för att kunna föra över trafik från motorväg till energieffektiv och eldriven järnvägstrafik. Lindholm ojar sig över hur dyrt det är med järnvägsinvesteringar. Men de järnvägssatsningar som Lindholm eventuellt vill se finansieras enklare om regeringen prioriterar bort sina omoderna motorvägsprojekt, samtidigt som resurser även skulle finnas för ytterligare järnväg.

Miljöpartiets ståndpunkt är att järnvägen i Uppsala län behöver en kraftig uppryckning. Utöver fyrspår söder om Uppsala behövs en utbyggnad av Dalabanan så att vi kan få tågstopp i Vänge, Järlåsa och Vittinge, en helt ny järnvägslänk mellan Enköping och Uppsala, samt att Hargshamnsbanan utvecklas för persontrafik. För alliansregeringen verkar järnväg i Uppsala län dock vara en fullständigt ointressant fråga.

När det gäller ett förbättrat underhåll behövs mer robusta el- och signalsystem, bättre tågunderhåll inklusive rengöring av säten och städning av toaletter. Vi vill se en satsning på gratis trådlös uppkoppling på tågen mellan Uppsala och Stockholm och vi vill att de företag i Uppsala och Gävle som utvecklat nya tekniska lösningar för att hålla växlar snö- och isfria vintertid ska få grönt ljus i Trafikverkets tester.

Avslutningsvis måste vi återigen ifrågasätta den politiska ärligheten hos Folkpartiet när man i fråga efter fråga argumenterar mot sina egna ställningstaganden (externhandel i Fullerö, läx-RUT och så vidare). Detta försök att tillgodose alla och motstridiga åsikter är tämligen oseriöst. Håller Folkpartiets ansvariga trafikpolitiker med Benny Lindholm? I så fall ska vi sluta att påstå att vi har full politisk enighet i Uppsala om att satsa på fyra spår mellan Uppsala och Arlanda/Märsta.

Niclas Malmberg

vice ordförande regionförbundets trafikberedning (MP)

Maria Gardfjell

kommunalråd (MP)

UNT 1/2 2013