Många av oss besöker just nu olika städer i Europa och världen. Då blir vi bland annat fascinerade av de gamla husen och den fina arkitektur som dominerat i Europa under århundraden. Stilideal är förstås i ständig förändring och alla tiders byggnader har sina särdrag. Dagens krav på effektivitet, funktionalitet och rationalitet vekar tyvärr ha lett till fler tråkiga hus och städer som domineras av fyrkantiga väggar, i bästa fall med någon form av utsmyckning som vackra fönster, tegel eller glas.

Sverige och Uppsala håller på detta sätt på att förlora en viktig kulturyttring.

Moderna hus behöver förstås inte vara tråkiga utan kan också vara tilltalande och vackra. Det handlar inte om vilken sorts stil ett hus är byggt i, utan om de estetiska ambitionerna i byggandet. Vi vill gärna ha ett Uppsala där kulturen genomsyrar allt, inte minst arkitekturen.

Nybyggnation ska präglas av ett estetiskt tänkande och höga konstnärliga ambitioner. Vi vill ha ett Uppsala som blir som ett öppet museum där invånare och besökare kan njuta av varje promenad. Att tydligare sammankoppla konst och byggande vore ett sätt för Uppsala att hamna bland de städer folk reser till för att beskåda deras byggnader. Det skulle också innebära att konstnärer anlitas av byggbolagen och att vi får en större arbetsmarknad för kulturarbetare.

Vi skulle få ett Uppsala som med åren omvandlas till en turistattraktion som genererar intäkter.

I dag finns krav på konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation: en procent av projektets budget ska avsättas för ändamålet. Enprocentmålet borde utvecklas mer.

Liberalerna har fokus på tre områden i valet: skola, integration samt vård och stöd.

Det är klassiska socialliberala kärnområden som vi behöver slå vakt om. Men vi är också övertygade om att frågor kring stadsbyggnad kommer att dyka upp i valrörelsen i Uppsala. Var vi än är och vilket ämne vi än diskuterar med folk, så kommer frågor om bostäder, förtätning, gator, torg, arkitektur med mera upp.

Därför måste Liberalerna och alla andra partier ha svar på dessa frågor, inte minst för att partierna är överens om att bygga cirka 70 000 nya bostäder fram till 2050. Det fastställdes i kommunfullmäktige när översiktsplanen för Uppsala kommun beslutades i början av 2016. Liberalerna vill att vi ska bygga ett samhälle där socialt utsatta områden byggs bort, där vi inkluderar förskolor, skolor, bibliotek och idrottsplatser redan i planeringen och att vi ser till att LSS-bostäder liksom äldreboenden och andra typer av boenden för seniorer är en självklarhet. Att förtäta städer är inget nytt fenomen. Redan under antiken koncentrerade man bebyggelserna i dåtidens städer. Orsaken handlade, då som nu, om bland annat effektiv användning av marken och om att få så många människor som möjligt att bo nära varandra för att öka möjligheterna till handel. Idag handlar det också om smart användning av dyra investeringar i vatten, avlopp, fjärrvärme och kollektivtrafik.

I dag förespråkar en del partier, av populistiska skäl, att vi ska bygga på landsbygden i stället för i Uppsalas tätort trots att de ställde sig bakom beslutet om 3000 bostäder per år i översiktsplanen.

Frågan om att bygga i staden eller på landsbygden är inte enkel. Att bygga på landsbygden har nämligen sina fördelar. Det finns utrymme, det ökar underlag för lokal handel och samhällsservice. Men det finns också en poäng med att landsbygd ska vara landbygd. Många människor väljer aktivt bort ett boende i staden för en annan typ av livskvalitet på landsbygden och vi i Liberalerna är försiktiga med att bygga bort landsbygden. En annan viktig och strategisk faktor är att inte bebygga den åtråvärda och för Sverige viktiga åkermarken.

Livsmedelproduktion måste finnas i vårt land och särskilt på den fina åkermarken som finns i Uppland. Liberalerna vill inte medverka till att de cirka sju procent av Sveriges areal som är åkermark byggs bort. Att bygga bostäder på landsbygden där är lämpligt för att öka underlag för skolor, handel och kollektivtrafik är en självklarhet för oss, men vi kommer inte att ställa oss bakom förslag om att bygga på landet bara för att tätorten Uppsala ska slippa mer bebyggelse. Det är dumt att förstöra åkermark som inte går att återskapa.

Därför vill vi att bostäder byggs i Uppsala. Men byggnationen ska ske med höga estetiska ambitioner och förtätningen ska ske så att stadenfortfarande är ljus och grön.

I stället för att debattera förtätningen generellt med höjd och bredd på husen vill vi i Liberalerna snarare fokusera på hur noga sol-studierna är gjorda. Varje bostad ska garanteras solinsläpp.

Förtätningen av Uppsala kan bli bra om solinsläpp, idrott, kultur, grönområden och skolor finns i planeringen från början. Vi vill bygga ett samhälle, inte bara bostäder.

Mohamad Hassan

kommunalråd (L)

Helena Hedman Skoglund

kommunalrådskandidat (L)

Sture Blomgren

ledamot i Plan- och byggnadsnämnden (L)