I morgon 21 september är det internationella fredsdagen. Fred är viktigt, det tycker nästan alla. Men hur skapar vi fred? Ickevåld, att aktivt arbeta för fred med metoder som inte innehåller våld, är ett effektivt sätt. Exempel på detta är demonstrationer, vägran att samarbeta, bojkott eller omvandling av exempelvis vapenfabriker till en plats där liv kan frodas.

Vi, engagerade unga i kyrkan, tycker att Sverige bör ligga i framkant vad gäller ickevåld i världen.

Oss veterligen finns i dag inga statliga ickevåldsorganisationer. Vi anser därför att Sverige bör bygga upp ett ickevåldsförsvar, med det långsiktiga målet att detta helt ska kunna ersätta den nuvarande, våldsinriktade Försvarsmakten, både vid katastrofhjälp och insatser i konfliktområden.

Ickevåldsförsvarets uppgifter kan vara att utbilda människor i potentiella konfliktzoner i ickevåldsmetoder för att därmed minska risken för krig och våldsamma konflikter. Att utbilda Försvarsmaktens soldater i att använda och bemöta ickevåld och att själva använda ickevåldsmetoder i konflikter där Sverige är inblandat. Med ett ickevåldsförsvar får vi helt enkelt ytterligare ett effektivt verktyg att använda för att hjälpa förtryckta människor världen över. Samtidigt blir världen vi lever i något säkrare och lugnare i och med en minskad våldsanvändning.

I morgon ringer FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i fredsklockan vid högkvarteret i New York för att markera att det är den internationella fredsdagen. Detta uppmärksammas på många håll i Sverige. I Uppsala arrangeras en hel temadag, Bygg Fred. Deltagarna kommer att få inspiration och redskap för att bygga fred lokalt och globalt. Sittande ärkebiskop Anders Wejryd och tidigare ärkebiskopen KG Hammar är några av talarna som kommer att vara på plats.

Under Bygg Fred-dagen kommer flera aspekter av fred att lyftas. Att fred är bra är något nästan alla är överens om. Vad fred faktiskt innebär, å andra sidan, är en fråga som får olika svar från olika människor, institutioner och samhällen.

Är fred avsaknaden av krig? Är det upprätthållandet av det nuvarande och avsaknad av protester överlag? Är det frihet från förtryck och våld?

Vi tror på det sistnämnda. Avsaknad av krig är givetvis något bra, men inte tillräckligt. En stat kan förtrycka sin befolkning även utan inbördeskrig, och protester mot sådant förtryck och sådana orättvisor är nödvändiga för att upprätthålla en fredlig värld. Vi tror också att människor som lever under staters förtryck ofta behöver hjälp utifrån, från friare stater med mer resurser.

I dag ges sådan hjälp ofta i form av militära ingripanden när förtrycket övergått i folkmord, med ett högt pris i form av död och mänskligt lidande.

En viktig del i att undvika negativa konsekvenser av våldsanvändning är att agera tidigare mot odemokratiska och förtryckande stater. Detta skall göras med ickevåldsliga metoder såsom internationell närvaro utan vapen. Bistånd bör endast i undantagsfall ges till odemokratiska stater, annars borde det ges till befolkningen av NGO:er (icke-statliga organisationer) och internationella organ. Detsamma gäller handel. Internationell sådan är ofta bra för demokratiutveckling, men inte om större delen av vinsten hamnar hos den förtryckande regeringen.

Genom att utbilda människor i ickevåldsmetoder, uppmana till träning i, för dem, vardagsnära situationer kan våldsanvändning i många fall helt eller nästan helt undvikas.

I en studie från 2008 visade de amerikanska forskarna Erica Chenoweth och Maria J Stephan att 53 procent av ickevåldsrörelserna lyckats med sin fredliga kamp i jämförelse med 26 procent av de väpnade rörelserna.

Därför tycker vi att den svenska staten med bra möjligheter att ligga i framkant har som skyldighet att utveckla användandet av ickevåld. Låt Sverige leda kampen om en fredlig värld utan förtryck och orättvisor.

Micael Grenholm
diakoniaaktivist
Mikael Risenfors
ageravolontär
Lisa Lottadotter Gerenmark
ageravolontär
Sara Johannesson
ageravolontär
Johan Manner
aktiv i Svenska Kyrkans Ungas Globala arbetsgrupp
UNT 20/9 2013