Ett första viktigt steg mot att Uppsala ska få spårvagnar har tagits. Landstingets kollektivtrafiknämnd och Uppsala kommun har gemensamt beslutat att genomföra en förstudie för den första spårvagnslinjen i Uppsala.

Spårväg är framtidens kollektivtrafik. Moderna spårvagnar kan transportera många passagerare. De uppskattas av resenärerna och är bra för miljön, staden och ekonomin.

En viktig del av utredningsarbetet är att beräkna investerings- och driftskostnader. Regionfullmäktige, det vill säga alla politiska partier i alla kommuner i länet, samt i landstinget har antagit en länstransportplan. I den framgår det att vi behöver satsningar på spårburen trafik i Uppsala stad för att transportera fler kollektivtrafikanter och klara miljökraven. Alla partier har enats om att uppmana regeringen att avsätta medel till statlig medfinansiering till spårvagnsinvesteringar i Uppsala. Det här är också en lika viktig signal till alla de riksdagspartier som inte ännu tagit ställning i frågan.

I vissa fall lyfts kostnaderna om att investera i spårväg fram på ett lite orättvist sätt. Busstrafiken framhålls ofta som billigare, men då räknar man sällan med de investeringar i vägnätet som är grunden för att bussarna ska komma fram.

Hur övriga partiers riksdagsgrupper ställer sig till statlig medfinansiering av spårväg i landets största städer är en stor osäkerhetsfaktor. Vilka partier utöver Miljöpartiet kan ställa sig bakom principen om statlig medfinansiering i de städer som behöver spårtrafikinvesteringar?

Som representanter för Miljöpartiet är vi självklart stolta över att det motstånd mot spårväg vi mött här i Uppsala under många år nu har nötts ned. Med bred enighet kan vi få en modern och attraktiv kollektivtrafik med redan före 2020.

Frågan om spårtrafik i Uppsala angår både kommunen, landstinget och riksdagen. Landstingets roll är nog ännu obekant för många. Men faktum är att ansvaret för driften av kollektivtrafiken i Uppsala län sedan 2012 helt och fullt ligger inom landstinget, vad gäller såväl politiska beslut som finansiering av stadsbussar, länstrafik och Upptåget. Även trafikeringen av spårtrafik i Uppsala stad är med dagens organisation en landstingsfråga.

Kommunens roll är i högsta grad viktig, då kommunen ansvarar för grundinfrastrukturen. Spårtrafik också är en stadsutvecklingsfråga.

Att satsa på spårvagnar är ett sätt att skapa en mer trivsam innerstadsmiljö, ett sätt att knyta ihop stadsdelar med effektiv och attraktiv kollektivtrafik, men också ett sätt att öka attraktiviteten för byggande, företag, samhällsservice och handel där spårvagnshållplatserna byggs.

Att Uppsala kommun svarar för en del av investeringskostnaderna är därför självklart. Men lika självklart måste vara att staten också medfinansierar investeringen, precis som staten gör med tunnelbanan i Stockholm.

Det handlar inte bara om att investeringskostnaderna är så stora att de är svåra att bära för kommunen som ensam aktör. Det är dessutom också en fråga om att statens klimatpolitik måste inriktas på att lägga resurser där de ger mest nytta. För att snabbt minska koldioxidutsläppen är det avgörande att den biltrafik som är möjlig att ersätta med klimatneutral kollektivtrafik ställs om. Det är i de större städerna som möjligheten finns.

I Uppsala är 60 procent av bilresorna kortare än fem kilometer. Med en mer attraktiv kollektivtrafik och bättre förutsättningar för cyklister blir det möjligt för fler att ställa bilen oftare.

Miljöpartiets har stora ambitioner för att Uppsala ska bli ledande i klimatomställningen. Vi vill göra landets fjärde stad både modern och hållbar. För att nå de kollektivtrafikmål som landstinget satt upp kan vi konstatera att spårtrafik i Uppsala är en direkt nödvändighet.

När Uppsala växer behöver vi satsa på en hållbar och modern stadsutveckling. I likhet med många andra växande städer i Europa borde vi se spårvagnsutbyggnad som en motor för utvecklingen.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)

Johan Edstav, landstingsråd (MP)