Frågetecknen var många inför att regionfullmäktige skulle fatta beslut om mandatperiodens sista budget. Oklarheterna handlade inte minst om de långa vårdköerna, Akademiska sjukhusets ekonomi och hur framtidens vård ska se ut. Den ensidiga fokuseringen på regionens ekonomi har bidragit till att patienter i onödan får vänta på besök och behandling, samtidigt som personalbristen fortfarande är ett av de största problemen. Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen lyckats få till historiska satsningar på vården och välfärden. Tyvärr ser vi inte att dessa resurser kommer att användas på bästa sätt i Region Uppsala.

Vårdköerna till specialistläkare och operationer fortsätter att vara långa. Inga förbättringar har skett under mandatperioden och det finns inget i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag som kommer att korta köerna. I stället ser vi åter Akademiska sjukhusets ekonomi som en orosfaktor. Det befarade underskottet på 150 miljoner kronor i år kommer att få konsekvenser för kommande år. Felaktiga faktureringar har ökat intäkterna dramatiskt. Dessa pengar, som nu alltså ska betalas tillbaka, har använts för att bygga upp verksamheter som är behövda och inte kan tas bort utan att det får konsekvenser för vården. Därför blir det problematiskt när regionfullmäktige tar en budget utan att ta hänsyn till detta. Samtidigt ligger ett effektiviseringskrav på en procent kvar. Det går inte att spara bort vårdköerna. Akademiska sjukhuset behöver mer resurser för att kunna rekrytera, höja bemanningen, öppna stängda vårdplatser och öka operationskapaciteten så att fler patienter får sin vård i rimlig tid. Det är bara Vänsterpartiet som lägger ett budgetförslag som tar höjd för det.

Av de stora resurstillskott som staten nu skjuter till regionen, läggs 158 miljoner kronor i en pott att eventuellt användas senare. Hälften av dessa pengar är avsedda för förbättringar för vårdpersonalen men någon viljeinriktning för dessa går inte att hitta i förslaget till budget. Vänsterpartiet vill satsa på avlastning för vårdpersonalen genom att införa vårdnära service och måltidsvärdar. Det behövs fler händer i vården och fortsatt satsning på vidareutbildning för specialistsjuksköterskor. Alla ska få behövlig kompetensutveckling. I potten ingår också drygt 32 miljoner avsedda för förlossningsvården. Det är bra, det behövs fler barnmorskor men också fler barnsjuksköterskor för att upprätthålla en god vård för nyfödda. Vänsterpartiet kommer noga granska att pengarna används till rätt saker.

Det pågår en utredning om hur den framtida vården ska se ut. Alla verkar överens om att förstärka tidiga och nära insatser. Vänsterpartiet har lyft fram distriktssköterskornas arbete som särskilt viktigt. Distriktssköterskemottagningarna står för trygghet och kontinuitet för många äldre och multisjuka. För regelbundna blodtryckskontroller, såromläggningar och olika slags prover, behövs den nära vården. På mottagningarna görs mycket mer än så och där kan många frågor få svar och mångens oro stillas. Vi tror att på sikt kan distriktssköterskemottagningarna utvecklas, inte minst med hjälp av all ny teknik, så att fler insatser kan göras nära patienterna. Vi tror också att vi behöver fler distriktssköterskemottagningar utanför de stora tätorterna. Mobila enheter och/eller mobila distriktsskötersketeam kan vara en del av lösningen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd de borgliga partierna, lägger ut 42 miljoner kronor extra på vårdcentralerna utan att precisera vad pengarna ska användas till. Risken är stor att resurserna inte kommer de patienter som behöver dem som mest till del, eller att de privata aktörerna plockar ut större vinster. Under en lång rad av år sedan den fria etableringen för privata vårdcentraler genomfördes har antalet vårdcentraler nästa fördubblats, de allra flesta har tillkommit i Uppsala tätort. Antalet besök på vårdcentralerna har ökat dramatiskt, men frågan är om utvecklingen har gynnat de allra mest behövande patientgrupperna, som de äldre och multisjuka. För Vänsterpartiet är det uppenbart att vi behöver mer av den nära vården som kan göra de tidiga insatserna och som kan avlasta både läkarna i primärvården och specialistvården på våra sjukhus. Då behöver man tala om vad pengarna ska användas till. Det gör Vänsterpartiet.

Sören Bergqvist
Regionråd och ledamot i Sjukhusstyrelsen (V)

Sofia Burman Rogozinska
Ledamot i utskottet för hälso- och sjukvård (V)

Neil Ormerod
Ledamot i Vårdstyrelsen (V)