Uppsala och Stockholms län är viktiga jobbmotorer på den svenska arbetsmarknaden. Här skapas en stor del av alla de nya kunskapsintensiva jobben.

Men kompetensbristen är rekordhög och många tjänster står tomma.

Som Sveriges största fackförbund med över 600 000 medlemmar i det privata näringslivet träffar vi ofta företag som skriker efter kompetens, men där bostadsbristen står i vägen för att kunna rekrytera. En väl fungerande bostadsmarknad skapar förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad, fler jobb och högre tillväxt. Det måste gå att bosätta sig på de orter där det finns jobb, särskilt som nyexaminerad. Dagens bostadsbrist leder till att det blir svårare för företagen att rekrytera rätt kompetens, vilket hindrar deras expansion.

Artikelbild

Ulf Solhall

Bostadsbyggandet i Sverige har varit för lågt under mer än 20 års tid. De senaste åren har byggandet av bostäder äntligen tagit fart, men nu vänder trenden tvärt nedåt.

Svenskt bostadsbyggande kommer minska kraftigt framöver, som en konsekvens av framför allt förra årets prisfall och olika kreditåtstramningar. Nedgången kommer bli kraftigast i just Storstockholmsregionen. Det är särskilt här som många hushåll stängts ute från bostadsmarknaden till följd av de hårdare kreditreglerna.

Statistiken pekar också tydligt på att byggandet av bostäder kommer att minska rejält framöver i Uppsala län. Antalet påbörjade lägenheter i Uppsala län har sedan 2015 legat kring 500 bostäder per kvartal, men bygglovssiffrorna tyder nu på att en rejäl nedgång ligger i korten.

Antalet kvadratmetrar beviljade bygglov för bostäder har minskat från cirka 133 000 kvadratmeter under det tredje kvartalet förra året till cirka 50 000 kvadratmeter under det tredje kvartalet i år.

Antalet lägenheter som det har beviljats bygglov för sjönk från över 600 det tredje kvartalet i fjol till runt 200 lägenheter under samma period i år.

Nedgången sker trots att behoven av bostäder sannolikt fortsätter att vara stora. Samtidigt kan bostadsmarknaden inom vissa segment vara mättad, särskilt när det gäller dyrare objekt. Det kommer också just nu ut ett relativt stort antal färdigbyggda lägenheter på marknaden. Att i det läget sälja lägenheter som inte ens är byggda, för att kunna starta nya projekt, är svårt. För att byggandet ska kunna fortsätta att vara starkt även de kommande åren i Uppsala län krävs ett antal förändringar, som påverkar möjligheterna för hushållen att få lån och möjligheten att bygga bostäder mer effektivt och till en lägre kostnad.

Vi efterlyser en bostadspolitik för en bättre fungerande arbetsmarknad.

Kopplat till förbättringen vill vi också se en fungerande infrastruktur. Stockholm och Uppsala har inte råd att låta bostadsbristen stå i vägen för utveckling och tillväxt. Unionen vill därför att:

det ska gå att flytta till de orter där jobben finns. En nyckel för att nå tid är lägre byggkostnader. Byggregler och standarder måste harmoniseras mer över landet och det industriella byggandet öka. Konkurrensen i byggsektorn behöver också öka.

nyproduktionen ska vara inriktad på hyresrätter och bostadsrätter i lägre hyres-, och prissegement. Det har inte varit fallet de senaste åren. För att det ska kunna ske behöver kommunerna ha möjlighet att inte i varje läge sälja mark till högstbjudande utan även ta andra hänsyn. Höga markpriser har lett till att det bara blivit lönsamt att bygga dyra bostäder.

skapa långsiktiga och välfungerande spelregler kring byggande och ägande av bostäder. Sverige behöver ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Bostadsbeskattningen behöver ses över, men eventuella ändringar ha en bred politisk förankring.

ett särskilt gynnat bosparande för unga bör införas. Unga måste få lättare att bli etablerade på bostadsmarknaden. De som regelbundet har sparat ett visst belopp över viss tid bör också få sänkt krav på kontantinsats, till exempel till tio i stället för 15 procent. Det skulle göra att fler har möjlighet att köpa sin första bostad.

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

Maria Nilsson, ordförande Unionen Stockholm

Ulf Solhall, regionchef Union Uppland

Kjell Christensson, ordförande Unionen Uppland