Miljöpartiet gick fram starkt i EU-parlamentsvalet och blev näst största parti. I Uppsala kommun till och med det största. Miljöpartiet kan därmed bidra till att den Gröna gruppen i EU-parlamentet bland annat driver på för en starkare klimatpolitik från EU:s sida.

Men framsteg i EU-parlamentet riskerar samtidigt att bromsas av bakåtsträvande nationella regeringar. Inte minst har den svenska alliansregeringen sällat sig till EU:s klimatvärstingar i en lång rad frågor, bland annat när det gäller utsläppsrätter, flygtrafiken, transportsektorn och EU:s ambitioner kring energieffektiviseringar och förnybar energi. Från Miljöpartiets sida ställer vi därför nu siktet mot ett grönt regeringsskifte när vi i helgen genomför vår partikongress, där bland annat valmanifest inför riksdagsvalet ska fastställas.

Klimatfrågan är förstås i huvudfokus i förslaget till valmanifest, och genomsyrar bland annat trafik-, energi- och livsmedels­politiken.

Artikelbild

| Jenny Lundström

Vad gäller trafikpolitiken är målsättningen att göra det enklare att resa klimatsmart. Miljöpartiet föreslår därför både en utbyggnad av det nationella järnvägsnätet och den regionala spårtrafiken. För Uppsalas del handlar det i praktiken dels om statsbidrag till spårtrafik i Uppsala stad och kapacitetsförbättringar på såväl Dalabanan som Ostkustbanan. Med utbyggd spårkapacitet kan resenärer lita på att tågen kommer i tid, samtidigt som vi skapar möjlighet att stanna i orter som Bergsbrunna, Alsike, Vänge, Järlåsa och Vittinge.

Energipolitiken är på många sätt enklare än trafikpolitiken.

Medan en koldioxidneutral trafiksektor ännu är en framtidsvision innebär Miljöpartiets energipolitik att all elproduktion och uppvärmning i Sverige kommer från förnybara energikällor senast år 2030. Utbyggnaden av bland annat solceller, vindkraftverk och bioenergi ger samtidigt många nya gröna jobb. För Uppsala läns del är en första energipolitisk åtgärd att ompröva försvarets vetorätt mot vindkraft­etableringar. Detta då Försvarsmakten säger nej till vindkraft i de flesta goda vindlägen i länet. Självfallet ska vindkraft inte byggas i lägen där det riskerar att ställa till problem. Men att slentrianmässigt lägga en död hand över en stor del av länet är inte hållbart.

Även våra livsmedel står för en stor klimatpåverkan.

Här har inte minst kommunerna ett stort ansvar att se till att god, ekologisk och lokalt producerad mat köps in till skolor och äldreboenden. En grundinställning från Miljöpartiets sida är att samma krav som ställs på miljö- och djurskydd vid matproduktion i Sverige ska ställas i all offentlig upphandling. Det är inte acceptabelt att servera skolelever och äldre mat som producerats på sätt som är förbjudna i Sverige.

De gångna mandatperiodernas ensidiga fokus på skattesänkningar har inte minskat arbetslösheten, enbart medfört ökade klyftor. Miljöpartiets jobbpolitik handlar om att i stället göra klimatinvesteringar för nya jobb. Investeringar i förnybar energi, i nya klimatsmarta stadsdelar och i snabbare tåg skapar förutsättningar för 30 000 fler jobb än vad alliansens politik ger. Vi vill samtidigt bygga ut yrkesvux, ­yrkeshögskola och lärlingsprogram, vilket ger 50 000 fler unga en väg in i arbete, utbildning eller praktik redan 2015. Miljöpartiet har också en offensiv företagarpolitik. Vi vill minska krånglet och kostnaderna för företagare, så att företagare kan ägna sin tid åt kärnverksamheten. Miljöpartiet föreslår sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 80 000 kronor per företag, samtidigt som vi vill slopa sjuklöneansvaret för små företag.

Sedan alliansen bildade regering 2006 har tusentals pedagogiska medarbetare skurits bort från svensk skola, samtidigt som det administrativa arbetet för lärare ökat.

Färre medarbetare tvingas alltså ägna mer tid åt pappersarbete. Miljöpartiet kräver nu att eleverna får sina lärare tillbaka!

Den politiska kartan i Sverige har länge varit alltför endimensionell, med en otidsenlig indelning i höger och vänster. Miljöpartiet är det tredje alternativet i svensk politik. Den gröna kraften törs utmana både den blåa och den röda med vår egen dimension: en långsiktigt hållbar utveckling. När vi nu går till partikongress gör vi inte det för att bli det parti som kan utlova den tjockaste plånboken. Men vi är det parti som oförtrutet arbetar vidare för en omställning så att våra barn och barnbarn ges goda livsförutsättningar!

Niclas Malmberg, riksdagskandidat (MP)

Jenny Lundström, Tierp, EU-parlamentskandidat (MP)