Valet är avgjort och vi politiker har nu ett komplicerat politiskt läge att förhålla oss till. Inget av de traditionella blocken får egen majoritet, och det enda budskap som tydligt går att utläsa ur valresultatet är att väljarna har fått nog av rödgrönt styre.

I de förhandlingar som nu pågår är Centerpartiets överordnade mål att driva igenom så mycket som möjligt av vår politik för grön tillväxt och ett samhälle som håller ihop. Så tror vi att vi bäst förvaltar det förtroende vi fått från de 14 000 Uppsalabor som lagt sin röst på oss.

Fyra frågor är helt centrala för Centerpartiet i de pågående förhandlingarna. Dessa kommer vi kämpa outtröttligt för de kommande fyra åren, oavsett om vi ingår i en styrande koalition eller sitter i opposition.

Sund ekonomi. En sund ekonomisk hushållning är en förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna leverera välfärd och service av hög kvalitet också i framtiden.

De senaste åren har vi upplevt en stark konjunktur då kommunen borde ha fört en stram politik, tagit kontroll över kostnaderna och betalat av på sina lån. Dessvärre har den rödgröna majoriteten slösat bort högkonjunkturen och istället haft spenderbyxorna på sig, låtit kostnaderna skena och skuldsatt Uppsalaborna ytterligare. Centerpartiet kommer ta ansvar för Uppsala genom att ställa krav på kostnadskontroll och ett minskade lånerisker.

Grön stadsbyggnad. Vi har fortsatt bostadsbrist i Uppsala. Vi behöver fortsätta bygga bostäder också framöver.

Samtidigt har det byggts som aldrig förr i Uppsala de senaste åren, och det akuta problemet för många är inte bristen på bostäder utan att de inte har råd att köpa eller hyra det som byggs. Centerpartiet kommer driva på för fler prisvärda bostäder som vanligt folk har råd med. Vi kommer också att ställa krav på en grönare och mer hållbar stadsbyggnadspolitik, där vi inte förtätar sönder Uppsalas stadsdelar och bygger igen varje centralt grönområde.

Parallellt vill vi satsa på landsbygden, i synnerhet på orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge där kommunen äger mark och där god kollektivtrafik redan finns. Centerpartiet vill stärka välfärden och servicen i hela vår stora kommun, ge staden andrum och etablera gröna resekedjor.

Låt inte Uppsala klyvas. Det går bra för Uppsala, men det går inte bra för alla i Uppsala. Den totala arbetslösheten har minskat, men de utan arbete glider allt längre från arbetsmarknaden.

På två år har antalet personer som varit utan arbete i mer än 24 månader ökat med 34 procent. Det handlar framförallt om invandrade personer och ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg. Centerpartiet kommer kämpa för att alla i Uppsala får en väg in på arbetsmarknaden och in i samhällsgemenskapen. Vi vill tydligt matcha rättigheter med skyldigheter och ställa krav på motprestation för dem som varaktigt lever på försörjningsstöd, särskilt stärka de skolor som bär ett stort integrationsansvar samt ge riktade bidrag till de föreningar som bidrar särskilt i integrations- och inkluderingsarbetet. En central del i detta arbete är att stärka det lokala företagsklimatet – om inte våra företag har förutsättningar att växa så skapas inte den kraft som vårt närsamhälle behöver.

Tryggt åldrande. Uppsalaborna blir allt äldre, vilket är fantastiskt positivt. Till 2030 beräknas antalet personer över 80 år i Uppsala fördubblas.

Centerpartiet vill säkerställa att människor verkligen får leva längre, och inte bara överleva längre. Många äldre lever redan idag under ovärdiga förhållanden med knappa inkomster, isolerade från omvärlden och med alldeles för stor omsättning på omsorgsgivare i sina hem. Centerpartiet vill därför införa en hemtjänstgaranti för att ingen äldre person ska behöva ha fler än 15 olika omsorgsgivare under en 14-dagarsperiod. Vi vill även bygga 300 nya serviceboendeplatser, samt stärka äldres möjligheter till friskvård i hela kommunen. Självklart ska vi också som äldre ha möjligheten att välja och välja bort bland utförare av omsorg och vård.

Den bästa plattformen för att åstadkomma detta tror vi i Centerpartiet är ett fortsatt allianssamarbete. I Alliansen har vi en gemensam värderingsbas. Vi har under lång tid bevisat att vi kan samarbeta väl tillsammans. Vi håller inte med varandra om allt, men vi står nära varandra i mycket. Samarbete med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ är uteslutet för Centerpartiet. Dessa tre partier står för långt ifrån oss såväl värderingsmässigt som sakpolitiskt för att ett samarbete skulle vara fruktbart. Uppsalabornas bästa står i centrum i de förhandlingar som nu pågår mellan kommunens partier.

Stefan Hanna (C)

Kommunalråd