Uppsala är i stort behov av fler bostäder. Översiktsplanen har slagit fast att Uppsala stad ska växa inåt – inte fortsätta att svälla över alla breddar. Det gör att flera nya stadsdelar kommer växa fram i Uppsala – en av dessa är Ulleråker.

Förra året köpte kommunen det gamla sjukhusområdet i Ulleråker av landstinget. Vi i den rödgröna majoriteten vill utveckla en ny stadsdel med höga kvaliteter i ­boendemiljöer och för boende.

Ulleråker ska vara en nationell förebild för hållbara stadsmiljöer och bidra till att Uppsala kommun hamnar i framkant.

Artikelbild

| Hanna Victoria Mörck.

För oss handlar detta om att ta ansvar för en hållbar utveckling – såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det nya Ulleråker har alla förutsättningar att bli både tätt och grönt.

Genom att kommunen inledningsvis äger marken är det lättare att styra utvecklingen och ställa höga krav. Det är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bygga i Ulleråkersområdet. Den största utmaningen är att Uppsalas grundvattentäkt passerar genom Uppsalaåsen, men också att det finns stora naturvärden och viktiga kulturhistoriska värden att ta hänsyn till. För att kunna bygga i Ulleråker måste skydd av grundvattnet ges högsta prioritet. Hållbar stadsutveckling ger också många andra fördelar – vi får en klimatsmart stadsdel som kan präglas av såväl stadspuls som skogspromenader.

En god vattenmiljö och hållbara transporter står i fokus för arbetet med att utveckla denna stadsdel.

Genom att redan från början skapa goda kollektivtrafikförbindelser och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik skapar vi en miljö som är både attraktiv och långsiktigt hållbar.

Artikelbild

Maria ­Gardfjell

Gatunätet i området ska utformas på ett sådant sätt att fotgängare och cyklister ges företräde. En kommande utbyggnad av spårväg tas med i planeringen från början. Ett av de största potentiella problemen för vattenkvaliteten är en omfattande biltrafik, som därför kommer att styras till områden där det är hållbart – allt för att vi Uppsalabor ska få ett så bra vatten som möjligt i våra kranar. Bilpooler och liknande kompletterande system kommer vara en del av området och skapa förutsättningar för hållbart resande. Det ska vara enkelt att leva klimatsmart.

Ulleråker ska vara en stadsdel som präglas av attraktivitet och mångfald. Genom att bygga tätt och varierat med hög kvalitet kan vi skapa goda förutsättningar för en levande stadsdel, med ett rikt stadsliv samt trygga och befolkade stadsrum. Förtätning av staden ställer krav på att vi också säkerställer en långsiktig hållbar utveckling av parker och natur.

Genom att koncentrera bebyggelsen i en tät kvartersstruktur kan viktiga landskapsrum i ­Ulleråkers direkta närhet bevaras och utvecklas samt göras tillgängliga för fler.

Stadsträdgården, Studenternas och Kap-området kommer knytas samman med ett parkområde mellan Ulleråker och Fyrisån. På andra sidan ån finns Årike Fyris som planeras som naturreservat.

Samtidigt skapar en tät bebyggelse förutsättningar för starka lokala verksamheter. Vi kommer att ha högt ställda ambitioner vad gäller såväl arkitektonisk gestaltning som tekniska lösningar, och hela området ska präglas av idérikedom för en hållbar framtid.

Bostadsbristen drabbar samtliga delar av samhället och när det är allt tuffare att hitta en bostad minskar rörligheten på bostadsmarknaden. Det leder i sin tur till att allt fler har svårt att hitta en bostad som svarar mot deras behov och önskemål. Unga får svårt att hitta sin första bostad. Barnfamiljer får svårt att hitta något större. Äldre som vill flytta till något mindre får vänta. Företag har svårt att rekrytera kompetens på grund av att de som anställs inte hittar en bostad i Uppsala.

Vi i den rödgröna majoriteten arbetar brett på alla fronter för att ta oss an svårigheten att hitta en bostad. Viktigast är förstås att bygga fler bostäder. Ulleråkersområdet har potential att svara mot en del av detta behov, och kan samtidigt få en viktig roll för att skapa ett starkare samband mellan innerstaden och de södra stadsdelarna.

Att bygga i Ulleråker innebär att förtäta i en stadsnära och redan bebyggd miljö, vilket är ett hållbart alternativ jämfört med att låta staden breda ut sig på oersättlig åkermark.

Tillsammans med Uppsalabor, byggherrar, näringsliv och civilsamhället har vi nu möjlighet att skapa en hållbar stadsdel i framkant.

Erik Pelling

kommunalråd (S)

Maria Gardfjell

kommunalråd (MP)

Hanna Victoria Mörck

1:e vice ordförande (V) Miljö- och ­hälsoskyddsnämnden