Ekonomin i landstinget ser vid en första anblick ut att vara god. Årsredovisningen för 2012 som antas på fullmäktige i Heby på onsdag visar på ett plus om 183 miljoner kronor. Ett resultat som huvudsakligen beror på en återbetalning från AFA-försäkringen.

Erik Weiman (M) räddas återigen av intäkter av engångskaraktär. De ekonomiska problemen kvarstår dock då flertalet förvaltningar återigen visar på betydande underskott. I år är det framför allt Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som har problem.

Vi socialdemokrater anser att varje skattekrona ska användas effektivt och på bästa sätt för att möta hälso- och sjukvårdens nuvarande och framtida utmaningar. Under drygt sex år har vi sett hur den moderatstyrda alliansen slösat med medborgarnas pengar och skapat oreda i landstinget.

Privatiseringar av vården har haft högsta prioritet. De har genomförts i stor hast men trots det är landstinget sämst i landet när det gäller köer till vården.

En jämlik vård av hög kvalitet samt ordning och reda är frågor som den politiska majoriteten inte är intresserad av.

Det senaste året har den oredan ökat markant. Den ena uppseendeväckande händelsen har följt den andra. Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman har nyligen avskedat sin andra landstingsdirektör, med stort avgångsvederlag som följd. Till det kan läggas försäljning av vårdcentral på avbetalning som sedan gått i konkurs, försäljning av tre vårdcentraler till underpris och utan konkurrens, dåligt skötta upphandlingar och kostnadsdrivande vårdvalsexepriment. Revisorerna konstaterar att det över huvudtaget inte görs några ekonomiska riskanalyser när man kontrakterar privata vårdgivare. Inte heller görs löpande uppföljningar av privata vårdgivares ekonomiska ställning under avtalsperioden. Konkurserna och avslutade vårdavtal pga bristande ekonomisk bärkraft kommer därför som en överraskning för ledningen och drabbar patienter på ett mycket olyckligt sätt.

Årsredovisningen för 2012 visar att endast 52 procent av alliansens mål är uppfyllda. Revisorerna konstaterar att måluppfyllelse är svag. Vi kan även läsa det redan kända faktumet att alliansen totalt misslyckats med sitt vallöfte att korta köerna och öka tillgängligheten i vården. Landstinget i Uppsala län var det enda landsting som inte fick del av kömiljarden under 2012. Vad vi kan se ser det inte bättre ut i inledningen av 2013.

Ekonomin för landstinget är således inte ljus. Samtidigt som vi kan konstatera brist på styrning och uppföljning upplever personalen en mycket ansträngd arbetssituation.

Den osäkerhet och rädsla som Erik Weimans ledarskap genererar skapar en tystnadens kultur i hela organisationen. Man vågar inte stå upp för sina idéer, man kröker rygg och tiger. En sådan utveckling är mycket negativ och förhindrar kreativa förslag när det gäl­ler vårdens nödvändiga utveckling.

Den här trenden måste brytas. Vi vill sätta stopp för Erik Weimans slöseri. Vi vill återupprätta ordning och reda i landstinget. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och att ställa krav på uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi vill prioritera kvalitet och trygghet i vården genom att erbjuda en god vård till våra länsbor. För att uppnå detta är det avgörande att landstinget är och betraktas som en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna är delaktiga och erbjuds intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Vi vill se ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, lyhördhet, jämställdhet och inflytande.

För några veckor sedan avslutades Social­demokraternas partikongress. Där fattade beslutades att införa nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden vid en valvinst 2014. Dessa kvalitetslagar innebär att personaltäthet, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande landstingsdriven verksamhet. Tillsyn och uppföljning av kvaliteten ska bli strängare, med fler oannonserade inspektioner och rätt att dra in tillstånd.

Lika krav på insyn och öppenhet ska gälla i all verksamhet, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi. Resurser ska fördelas efter behov och skattepengar ska inte slösas bort.

Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället och bristen på exakta besked är ibland lika jobbigt som väntan i sig och skapar missnöje med vården. Vi socialdemokrater prioriterar en god tillgänglighet och ett gott bemötande i sjukvården. För att komma till rätta med den bristande tillgängligheten vill vi införa ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Vi vill stärka patienternas möjligheter att styra när behandling ska ske. I kontraktet ska finnas en tidsplan för remisser och eventuella behandlingar och det ska framgå vem som ska utföra behandlingarna samt hur återbesök och eftervård ska ges.

Socialdemokraterna vill ställa krav på uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi prioriterar en god tillgänglighet, hög kvalitet och trygghet i vården. De ideo­logiskt betingade privatiseringarna, slöseriet med skattemedel och oredan som den moderatstyrda alliansen står för måste få ett slut. Annars riskeras landstingets ekonomiska ställning att kraftigt undermineras samtidigt som kvaliteten på vården försämras.

Börje Wennberg
landstingsråd (S)
Lena Rönnberg
vik landstingsråd (S)
UNT 21/4 2013