För Liberalerna är det en självklarhet att all skattefinansierad hälso- och sjukvård ska grundas på fakta och vetenskap. Vår uppfattning om Vidarkliniken grundar sig inte i myter och fördomar, som Flatters och Kumlander påstår i sin replik, utan det rakt omvända: en saklig och professionell granskning av Vidarkliniken som genomfördes våren 2016 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. I uppdraget deltog utöver konsulter från Helseplan även överläkare vid smärtcentrum, specialister i neurologi och rehabiliteringsmedicin, en adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin samt sjukgymnast.

Granskningen visar att Vidarkliniken i flera avseenden inte lever upp till avtalet och att det i många fall inte ens går att bedöma vad som hänt patienterna. Flatters och Kumlander undviker denna avgörande aspekt, men vi kan citera direkt från utredningen:

”Journalanteckningar för framförallt öppenvårdsbesöken saknas i stor utsträckning och uppvisar även brister. Detta skapar problem att följa det medicinska förloppet och skapar osäkerhet kring patientsäkerheten”.

Artikelbild

| Janine Bichare

”Daganteckningar/rondanteckningar saknas från läkare under slutenvården i alla journaler med något enstaka undantag. Detta skapar svårigheter att följa någon progression under behandlingen/rehabiliteringen”.

Patienter på Vidarkliniken är personer som har cancer och andra svåra somatiska sjukdomar. Vissa behöver specialiserad vård i livets slutskede, andra patienter har smärttillstånd eller stressrelaterade sjukdomar. Ändå kunde granskarna inte hitta några läkaranteckningar inom öppenvård/dagvård som kommenterade skolmedicinska behandlingar. Journalgranskningen gav i stället en bild av att den antroposofiska filosofin är den egentliga grunden för verksamheten – i strid mot vårdavtalet där Vidarkliniken skrivit under på att traditionell skolmedicin ska utgöra grunden för verksamheten, och att behandling och rehabilitering ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi citerar vidare: ”Sammantaget är detta inte i enlighet med skolmedicinskt praxis vid rehabiliteringsinsatser inom hälso- och sjukvård.”. "Avsaknad av journalanteckningar har orsakat svårigheter att ge tydliga svar på granskningsfrågorna.” Det duger inte. Vi kräver mer när det gäller svårt sjuka människor.

Fakta upphör inte att vara fakta oavsett hur engagerad man är i sin verksamhet. Det stämmer till exempel inte heller, som Vidarklinikens företrädare vill ge sken av, att Världshälsoorganisationen WHO skulle uppmuntra till antroposofisk vård. WHO har inte gett uttryck för att antroposofi är önskvärd i något sammanhang, utan konstaterar helt enkelt att sådana metoder används i världen.

Artikelbild

| Anna Starbrink

Hänvisningar till andra länder är inte heller rättvisande: Tyskland har en tradition av alternativ medicin och i Schweiz är användningen resultatet av en folkomröstning. I inget av länderna baseras situationen på fakta eller vetenskapliga studier.

Som förtroendevalda med ett ansvar för invånarnas gemensamma resurser måste vi fatta kloka, genomtänkta beslut. Vi måste prioritera och prioritera bort, och vi kan inte använda resurser till behandlingar med oklar effekt på kliniker där patientens hälsa inte övervakas. Den skolmedicinska sjukvården har mycket att lära i hur alternativmedicinen ger tid att se människan bakom sjukdomen, men när det gäller de medicinska behandlingarna vid Vidarkliniken är vi varken imponerade eller trygga.

Varje patient ska kunna lita på sjukvården. Om behandlingar visar god medicinsk effekt införlivas de i skolmedicinen. Med övriga måste vi vara försiktiga. Varje öre i sjukvården behövs till vård vi vet fungerar.

Lina Nordquist
Landstingsråd (L), landstinget i Uppsala län

Anna Starbrink
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting

Janine Bichara
Sjukhusstyrelsen (L), landstinget i Uppsala län