Semestrarna närmar sig och vi står åter inför ett läge med plats- och personalbrist på förlossningen vid Akademiska sjukhuset.

Vi i KD vill använda delar av det riktade statsbidraget på 59 miljoner kronor för att anställa fler barnmorskor och därmed förbättra situationen redan i sommar.

Utöver detta vill vi också i de fall det är lämpligt, erbjuda plats på patienthotell för gravida som har lång väg till sjukhuset.

Sommaren 2017 larmade dåvarande verksamhetschefen i UNT om bristande vård för för tidigt födda barn. Enligt Christophe Pedroletti gick man in i sommarperioden med samma ingångsvärden som präglat verksamheten i många år: brist på kvalificerade sjuksköterskor, dålig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning och problem med att rekrytera sjuksköterskor.

Tyvärr är läget denna sommar lika dåligt som förra året.

Plats- och personalbristen är fortfarande allvarlig och den rödgröna majoriteten har helt bortsett från att vidta åtgärder.

För att komma till rätta med dessa problem krävs både åtgärder som underlättar för personalen och som tar hänsyn till oroliga blivande föräldrar.

Vi i Kristdemokraterna är övertygade om att den viktigaste faktorn för att lösa krisen med plats- och personalbristen är arbetsgivaren. Vad kan region Uppsala göra för att bli en attraktiv arbetsgivare, och därmed få fler att vilja och orka jobba kvar?

Förutom att öka den anställdes inflytande över sin egen arbetssituation, höja lönerna och minska arbetsbördan per person, tror vi att ett viktigt steg i detta är studielöner.

Redan i dag avsätter region Uppsala pengar för studielön för sjuksköterskor, vilket innebär att man kan utbilda sig till exempelvis barnmorska med full lön och bibehållna rättigheter. Detta är positivt och behöver fortsätta att utvecklas så att alla parter känner sig nöjda med upplägget. Nästa naturliga steg att ta vore att erbjuda samma sak för undersköterskor inom de avdelningar där personalbristen är störst.

Vid Yrkeshögskolan i Karlstad kan man utbilda sig till barnspecialiserad undersköterska och läsa om neonatologi, psykologi och medicin. Två år på halvfart resulterar i en yrkeshögskoleexamen. Dessa undersköterskor kan sedan stödja barnmorskor och sjuksköterskor vid såväl förlossning och BB som på barnavdelningen.

Förutom att vidareutbildning ger ett mervärde till den anställde bidrar det även till höjda löner och större stimulans.

Att få personalen att trivas på jobbet är ett viktigt mål i sig.

Situationen på förlossningen och BB inför sommaren låter dock inte vänta på sig. Höjda löner, ökat inflytande och vidareutbildning löser inte den akuta situationen här och nu.

I år får regionen tillgång till ett statsbidrag på 59 miljoner kronor riktat mot kvinnors och barns hälsa. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu aviserat att de vill lägga 15 miljoner kronor på utbildning och digitalisering. Däribland vill de betala studielönen för blivande barnmorskor med detta bidrag, sju miljoner kronor ska gå till livmoderhalsscreening och endast 16 miljoner till vård av nyfödda och förbättrad förlossnings- och neonatalvård.

Vi anser att satsningen är bra men prioriteringarna är fel, då den mest akuta situationen är plats- och personalbristen här och nu.

Ingen kvinna ska behöva vända i dörren till förlossningen i sommar och då krävs extraordinära lösningar.

Vi vill därför lägga det riktade statsbidraget om 59 miljoner kronor på återöppnade platser på förlossningen, BB och neonatalen – redan i sommar. Ett viktigt komplement som också kan finansieras av dessa pengar är möjligheten att erbjuda plats på patienthotell för de som har långt till sjukhuset. Därefter får ett långsiktigt arbete ta vid där ett förstatligande av sjukvården är den viktigaste strukturella reformen.

Björn-Owe Björk (KD), 1:a till regionfullmäktigeMimmi Westerlund (KD), 2:a till regionfullmäktige