Vårens ekonomiska proposition som presenterades av regeringen i går drar upp de ekonomiska riktlinjerna för framtiden. För åtta år sedan enades de borgerliga partierna om en gemensam plattform som skulle komma att förändra Sverige till det bättre. Den plattformen fortsätter vi med budgetpropositionen att bygga tillsammans.

Redan i början av allianssamarbetet var vi eniga om att ett ansvarsfullt ledarskap var av yttersta vikt för Sveriges välfärd. Att ta ansvar för välfärden innebar att vi tog kampen mot utanförskapet och underlättade skapandet av arbetstillfällen. Detta gjorde vi i en tid av stor ekonomisk turbulens i hela världen.

Bland reformerna i vårbudgeten föreslår vi bland annat en särskild satsning på att förbättra bostadsmarknaden. Bostadsbristen är en begränsande faktor för tillväxten och arbetsmarknaden, inte minst i Uppsala län. Uppsalas tillväxt behöver matchas med fler bostäder som gör det möjligt att tacka ja till arbete och studier. Utöver detta behöver vi fortsätta vårt arbete för att minska utanförskapet bland gruppen ungdomar och utrikes födda.

För att öka nybyggandet föreslår alliansen en sänkning av fastighetsavgiften med 630 miljoner kronor för flerbostadshus.

För att underlätta uthyrning av privata bostäder föreslår vi en hyressättning som gör det möjligt för ägaren att täcka sina kostnader för bostaden. Många bostäder skulle nämligen frigöras om bostadsrättsägare kunde hyra ut lägenheterna i andra hand med kompensation för avgifter och ränta.

För att öka incitamenten att hyra ut sin bostad kommer även schablonavdraget höjas från 21000 till 40000. Dessutom kommer regelförenklingar ge bostadsrättsägare större möjligheter att hyra ut sin bostad utan att behöva bostadsrättsföreningens tillstånd. Detta kommer att frigöra många lägenheter och göra den svarta bostadsmarknaden vitare.

Dessa åtgärder är en fortsättning på alliansens långsiktiga arbete för att öka tillgängligheten på bostäder. Vi har redan avskaffat fastighetsskatten, infört ägarlägenheter och infört en ny plan- och bygglag för att påskynda byggandet av nya bostäder.

De som drabbas hårdast i tider av ekonomisk oro är de som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. För att minska utanförskapet bland utrikes födda som fått uppehållstillstånd har regeringen infört instegsjobb och nystartsjobb. För att ytterligare förbättra utrikes föddas chanser på arbetsmarknaden, överväger regeringen att stärka incitamenten för kommuner att erbjuda praktik till dem som står utan ett arbete.

För att öka företagandet och arbetsplatserna i utanförskapsområden överväger regeringen att införa skattelättnader för företag, så kallade nystartszoner.

Vi kommer också att se över möjligheten att sänka bolagsskatten genom att begränsa skatteplanering med ränteavdrag. En kommande proposition kommer att lämnas till riksdagen i höst som ska innehålla åtgärder som främjar konkurrenskraften genom forskning och innovation. Ett förslag om riskkapitalavdrag bereds just nu av regeringen i syfte att främja investeringar.

Vi företräder fyra partier med en gemensam syn på reformbehovet. Vår övertygelse är att en ansvarsfull politik utvecklas när vi når breda överenskommelser tillsammans för att lösa utmaningar. Denna övertygelse stod fast när vi grundade alliansen och det är med detta synsätt vi går in i framtiden.

Ulrika Karlsson

riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Ismail Kamil

riksdagsledamot (FP) för Uppsala län

Solveig Zander

riksdagsledamot (C) för Uppsala län

Mikael Oscarsson

riksdagsledamot (KD) för Uppsala län

UNT 17/4 2012