Nyligen meddelade Liberalerna att de avser att samarbeta med Uppsalas rödgröna partier. Redan i december prövas Liberalernas viktigaste vallöfte om att prioritera skolan. Dessvärre har det inte börjat särskilt bra. Nyss röstade Liberalerna emot Uppsalaalliansens förslag om att under 2018–19 tillföra undervisningen mer resurser genom att minska skolans ”övriga kostnader” med minst 20 procent.

Samtidigt ställde sig Liberalerna bakom de rödgrönas skattehöjning från 2015 som de fram till valdagen velat återställa.

Vi vet att många väljare vill se en skolpolitik för ökade kunskaper. Uppsalaalliansen kommer aldrig att svika sina väljare. Vi kommer att arbeta orubbligt för höjda elev­resultat – med eller utan Liberalernas hjälp.

Artikelbild

Unn Harsem

Det går på många sätt bra för Uppsala, men inte för hela Uppsala och inte för alla i Uppsala. På bara tre år har skillnaderna mellan elevers skolresultat ökat kraftigt. Under Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets fyra år vid makten har resultaten i Uppsalas kommunala skolor rasat med nära 80 platser. Samtidigt drabbas barn i behov av särskilt stöd av omfattande neddragningar. Därför tog alliansen i Uppsala fram fem gemensamma reformer för skolan.

Inför skolbudgeten för 2019 kommer Uppsalaalliansen att yrka på att våra fem reformer antas av utbildningsnämnden.

Uppsala förtjänar en politik för höjda elevresultat, bättre arbetsmiljö för lärarna och en mänskligare skola för barn i behov av särskilt stöd. Uppsalas borgerliga partier har en agenda för att vända skolresultaten i kunskapsstaden Uppsala.

1. Lärarnas administrativa börda minskas bland annat genom att lärarassistenter anställs med centrala uppdrag på högstadiet, där resultaten är som sämst. Samtidigt inleds en utvärdering av reformen utifrån samma standard som IFAU förespråkar. Skolan som helhet behöver andra välutbildade yrkesgrupper som kan avlasta lärarna.

Artikelbild

| Martin Wisell

Lärarassistenterna kan arbeta som elevmentorer och med elevernas studieplaneringar, vakta prov samt bidra med att skapa ordning och reda på lektionstid och under raster

Därmed får lärarna mer tid för det uppdrag som de är utbildade för. Lärarna ska vara lärare och ska inte arbeta som rastvakter eller med vaktmästeriuppdrag.

2. Det är dags att erbjuda alla lärare gedigen fortbildning i ett vetenskapligt förhållningssätt, projektledning och hur skolans undervisningsmetoder kan evidenssäkras på samma sätt som inom sjukvården. Därför föreslår vi att alla lärares fortbildning förbättras genom ett nytt samarbete med forskare från London School of Economics, University of Oxford och Institutet för näringslivsforskning.

Samtidigt vill vi avgränsa uppdragen för våra lektorer och förstelärare, så att varje ämne på nytt hamnar i fokus. I Uppsala ska alla lärare kunna utvecklas i sitt yrke och göra karriär.

Därför föreslår Uppsalaalliansen en ny karriärtjänst som Meriterad lärare redan våren 2019.

Meriterade lärare får tydliga och klart avgränsade uppdragsbeskrivningar, vilka årligen följs upp av utbildningsnämnden. Reformen syftar till att premiera god undervisning.

3. Våren 2019 vill Uppsalaalliansen inrätta en central analysenhet med strategisk kompetens inom kvantitativ forskning och utbildningsutvärderingar. Därmed underlättas lärarnas och rektorernas analysarbete och central rättning införs av nationella prov. Svårbedömda ämnen som svenska och engelska prioriteras inledningsvis. Därefter expanderas systemet utifrån erhållna erfarenheter.

Analysenheten får ansvar för att snabbt ta fram relevant statistik och förklara elevernas prestationer. Varje skola och förskola stödjs och avlastas och får hjälp med förslag på verkningsfulla åtgärder och insatser när olika problem uppstår.

Från våren 2019 handleder analysenheten all skolutveckling. Det innebär att alla nya FoU-projekt kommer att bedrivas utifrån rigorös forskning.

Projekt som saknar goda resultat och/eller gedigna vetenskapliga metoder avbryts, vilket frigör mer tid för lärarna. Genom att huvudmannen förbättrar sitt analysarbete kan utbildningarnas mervärde studeras över tid. I dag utelämnas centrala mått, som nationella prov i årskurs sex, vilket innebär att elevernas progression mellan årskurs sex och årskurs nio inte kan följas. Att beräkna progression för varje skola underlättar lärarnas arbete och säger merom utbildningens mervärde än exempelvis genomsnittsbetyg, som justerats för bakgrundsfaktorer.

4. Vidare föreslår Uppsalaalliansen att rollfördelningen rektor–lärare–elev–vårdnadshavare tydliggörs under våren 2019, så att alla vet vad de kan förvänta sig av varandra. Senast inför höstterminen 2019 ska exempelvis vårdnadshavare få information om hur de på bästa sätt kan stödja sina barns skolarbete.

5. Uppsalaalliansen lägger även tillbaka hjärtat i politiken.

Från den första januari satsas, i ett första steg, tio miljoner kronor på barn i behov av särskilt stöd.

Samtidigt ser vi över om ytterligare medel behöver tillföras för att säkerställa att alla elever med särskilda behov ska ges rimliga förutsättningar i livet. Vi har ett särskilt ansvar gentemot de barn som behöver det offentliga åtagandet allra mest. Här kommer Uppsalas borgerliga partier aldrig att svika.