Alliansen har tagit många beslut som lett till mångfald och valfrihet för Uppsalaborna. Nu fortsätter vi utveckla Uppsala som en attraktiv kommun. Vi vill att fler ska kunna arbeta heltid och sätter därför upp ett inriktningsmål om detta i budgeten för 2012–2015. Välfärdens medarbetare ska få ökad valfrihet. Arbetslinjen fortsätter att utvecklas.

Uppsala kommun ska vara en bra förebild och en attraktiv arbets­givare. I dag arbetar cirka 28 procent av medarbetarna inom kommunen deltid. De allra flesta av dessa är kvinnor. Det kan bero på att många kvinnor tar ett stort ansvar för oavlönat arbete i hemmet och balanserar det med färre timmar på arbetsplatsen. Det kan också bero på att många arbetsplatser har svårt att schemalägga heltid åt alla när de schemalägger personalen på arbetsplatser med förutsägbara arbetstoppar som kräver mycket personal.

Ofta tar man för givet att alla som arbetar deltid vill arbeta heltid. Så är det sällan. Det betyder emellertid inte att kommunen inte så långt det är möjligt ska försöka organisera arbetet så att fler som vill arbeta heltid ska få göra det.

Under den gångna mandatperioden har vi ökat valfriheten och mångfalden. Många har utmanat kommunala verksamheter och vunnit upphandlingar. Endast de som levererar bäst kvalitet, ofta till lägst pris, har fått fortsätta leverera viktiga välfärdstjänster till Uppsalaborna. Det har varit viktiga steg för att utveckla kvaliteten i verksamheterna, men det har också fått andra positiva effekter. Fler som har velat har fått heltidsanställningar. Deltidsanställningarna inom kommunen har minskat med nära 3 procent bara under senaste året.

När kommunen konkurrerar med enskilda aktörer som erbjuder heltidsanställningar stimulerar det fram förbättringar också på kommunalt drivna arbetsplatser. Det tyder också på att det finns effektivitetsvinster att hämta. Kan enskilda aktörer erbjuda heltid bör kommunen också kunna göra det i högre grad.

När personalen har bra arbetsvillkor levererar de en högre kvalitet, vilket är bra för medborgare, medarbetare och en konkurrensfördel gentemot andra aktörer.

Redan i dag föreskrivs att en arbetsgivare som behöver mer personal i första hand ska erbjuda heltid till anställda som vill gå upp i arbetstid, om det är möjligt att organisera arbetet på det viset.

Vår signal är att kommunen nu bör tänka till ordentligt kring hur arbetet ska organiseras för att tillgodose medarbetares ­önskemål i högre omfattning. Vi tror att det kommer leda till ökad jämställdhet, och om det görs på rätt sätt, också till ökad ­effektivitet. Om möjligheten till ­heltid sker på bekostnad av produktiviteten får det negativa konsekvenser för ­välfärdens kärna.

Sverige och Uppsala ligger långt framme när det gäller att ge män och kvinnor samma möjligheter, men det finns mer att göra. Det finns fortfarande omoderna strukturer på arbetsmarknaden. Sjukfrånvaron bland kvinnor är fortfarande högre än bland män i Uppsala kommun. Också det måste förändras. Sjukfrånvaron ska vara låg bland både kvinnor och män. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och kraven på kvinnor och män ska inte skilja sig åt.

Samhället behöver uppmuntra kvinnor att arbeta mer och göra karriär. För att uppnå det hoppas vi på att fler tjänster i hemmet kommer att kunna köpas i stället för att vara oavlönat.

Allian­sen fortsätter med jämställdhets­bonusar och skatteavdrag för att nå ett jämställt arbetsliv där alla har en lön som går att leva på. Jämställdhetsbonusar och Rut-reformer behöver växa och nå ut till fler.

Män och kvinnor i Uppsala ska ha samma möjligheter att utveckla sina liv och förverkliga sina drömmar. Alliansen tar nu ett utvecklat arbetsgivaransvar och utvecklar arbetslinjen. Vår tydliga signal är att fler medarbetare på kommunala enheter i välfärdens kärna ska ges möjlighet att arbeta heltid. Många av framtidens arbetstillfällen finns i kommunala verksamheter. För att kunna attrahera kompetent personal och tillgodose Uppsalabornas fortsatta behov av kvalitativ välfärd behöver vi vara en än mer att­raktiv arbetsgivare.

Gunnar Hedberg
kommunstyrelsens ordförande (M)
Cecilia Hamenius
kommunalråd (FP)
Stefan Hanna
kommunalråd (C)
Ebba Busch
kommunalråd (KD)
UNT 6/5 2011