Det har nu kommit ny rapportering om att det blir svårt att nå Paris­målets strävan att undvika 1,5 grads uppvärmning. Vi kommer behöva alla medel för att hinna ställa om i tid. UNT skriver (3/4) att studier visar att även tvågradersmålet kommer ha en förödande klimatpåverkan. Myles Allen, professor vid Oxford universitet, menar dock att vi fortfarande kan hålla temperaturen långt under två grader. Men det kräver nollutsläpp under andra halvan av det här århundradet.

Vi behöver arbeta för ett transporteffektivt samhälle och bli så resurseffektiva som möjligt.

En ekonomi där alla resurser cirkuleras så mycket som möjligt med återvinning är viktig att nå fortast möjligt. Vi är halvvägs till att nå målen för de totala växthusgaserna 2030 I Sverige. Utsläppen från inrikes transporter utgör ungefär en tredjedel. I Uppsala län står transporterna för 43 procent.

Svenskarna och invånarna i länet kör mer bil igen, även om det har skett en energieffektivisering. Det är inte bra. FN:s klimatpanel (IPCC) har i sin senaste rapport pekat på betydelsen av hållbara investeringar i infrastrukturen för att undvika inlåsningar i koldioxidintensiv teknik och samhällsbyggnad.

För Sveriges del kan det inte resultera i någon annan slutsats än att kommande investeringar måste ske med fokus på att minska vägtrafikens klimat­påverkan.

Nya tekniska lösningar kan bidra till en sådan utveckling, men för att styra mot helt nödvändiga utsläppsminskningar kommer det enligt många studier att krävas mer genomgripande förändringar. Förutom en mer transportsnål samhällsplanering behövs målinriktat arbete för investeringar i kollektiv- och tågtrafik samt gång och cykling. Inte minst kommer det att krävas åtgärder i våra städer för att minska behovet av bil.

Den viktiga rapporten ”Styrmedel och åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn”, som Trafikverket tagit fram, visar hur vi kan nå målen om netto-nollutsläpp av växthusgaser 2050 samt en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Där hänvisas till att kollektivtrafiken ­– buss, spårvagn och tunnelbana – behöver öka 130 procent och bilismen minska med 20 procent till år 2030 jämfört med 2010. De flesta resor med personbil utgörs av resor som ar kortare an tio mil.

Potentialen att minska biltrafiken genom överflyttning till kollektivtrafik finns därför huvudsakligen i det lokala och regionala resandet.

Vi behöver bygga den trivsamma, hållbara staden där alla känner sig välkomna och där det är lustfyllt att vara. Cykel- och bilfria gator ger tillgänglighet för flertalet. Gåfartsgatorna stänger i dag ute många funktionshindrade. Det är inte bra. Vi måste självklart bygga staden för alla. Det är bra med den nya satsningen på samdistribution av gods i Uppsala stad med systemet Freelway. Vi skulle kunna gynna samåkning med samma system. De har just fått pris för landsbyggdsutveckling via samåkning.

Man skulle kunna undersöka samåkningspotentialen och arbeta med zoner för samåkning på landsbydgen.

Lokalt resande under 1 mil står för 73 procent av antalet resor men bara 19 procent av trafikarbetet. Om en stor del av dessa resor flyttades över på cykel och kollektivtrafik skulle vi vinna mycket.

Vi behöver mer resurser till utbyggd kollektivtrafik, men även till att täcka behovet i vården. Det går under samma budget. Därför behöver vi en stark omfördelning till landsting och kommuner efter nästa val i de generella stadsbidragen. Vi behöver hjärta i politiken för att tillfredställa de verkliga behoven. Samhällets allt kyligare klimat har bidragit till fel fokusering. Det måste vi vända genom att minska klassklyftorna och stärka välfärden. Bygg för grundläggande behov först!