Det går på många sätt bra för Uppsala i dag. Arbetslösheten är låg, det är attraktivt att bo i Uppsala och delar av välfärden fungerar bra.

Men allt står inte rätt till.

Valfriheten i välfärden är hotad, företagsklimatet är kört i botten och otryggheten i Uppsala ökar mest i hela landet.

Uppsalas skolor har rasat med nära 80 platser i SKL:s nationella jämförelser. Arbetsmarknaden är splittrad och integrationen brister. Detta samtidigt som Uppsalaborna betalar högre skatt än invånare i jämförbara kommuner. Vi ser problemen och vi har politik för att stoppa dem. Alliansen är redo att leda Uppsala i en bättre riktning.

Alliansen går till val på flera skarpa förslag som kan vända Uppsalas utveckling:

Arbete och integration. Arbetslösheten har minskat bland personer födda i Sverige och ökat bland personer födda utanför Sverige, vilket har lett till ökade klyftor i Uppsala. Det kräver en politik som både sänker trösklar in på arbetsmarknaden, och som ställer höga krav på egna ansträngningar. Det behövs bland annat ökade insatser för att fler snabbt ska lära sig svenska. Alliansen vill att försörjningsstöd alltid ska kombineras med andra obligatoriska individuella insatser som leder till egenförsörjning. Det kan exempelvis handla om att lära sig svenska eller praktik. Vi vill även återinföra välfärdsjobben som var ett framgångsrikt koncept för att få människor i utanförskap in i samhällsgemenskapen. I Uppsala bidrog välfärdsjobben till att 80 procent av de som hade ett välfärdsjobb fick ett arbete, började studera eller deltog i en arbetsmarknadsinsats.

Uppsala behöver fler som bidrar i stället för att gå på bidrag.

Företagsklimat. Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Vi vill förbättra servicen till företagarna. Kommunen behöver få till stånd en fungerande en-väg-in-lösning och servicegarantier för företagare när det gäller allt från tillståndsprövningar till klagomålshantering.

Alliansen vill satsa mer på besöksnäringen, som har en stor outnyttjad potential i Uppsala. Många får sitt första jobb i besöksnäringen och de som arbetar inom besöksnäringen är ofta de första som besökarna i Uppsala träffar.

En stark besöksnäring stärker Uppsalas varumärke och skapar samtidigt möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden att få ett första jobb och komma i egen försörjning. I längden gör det skillnad för hela företagsklimatet och kommunen i stort.

Trygghet. Staten har huvuduppgiften att värna rättssamhället, men kommunen kan göra viktiga insatser för att förebygga brott och underlätta brottsbekämpningen. Alliansen i Uppsala kommun har ett gemensamt program med förslag på såväl förebyggande insatser som bekämpning av otrygga platser. Det tog nuvarande styre med S i spetsen nio månader att få upp trygghetskameror på resecentrum. Uppsala kan inte vänta. Trygghetskamerorna ska upp på alla platser polisen pekar ut så fort vi får makten. Kamerorna bidrar till att tryggheten ökar, kriminalitet avskräcks och att brott kan klaras upp. Vi vill även se fler kommunala ordningsvakter på fler platser. De har en viktig funktion att fylla i väntan på fler poliser.

I skapandet av ett tryggare samhälle är det förebyggande arbetet det viktigaste av allt. Familjer, föreningsliv och socialtjänst har viktiga roller i detta. Vi vill bland annat stärka civilsamhället och att socialtjänstens insatser ska bli mer effektiva och träffsäkra.

Därför vill vi införa en 24-timmarsgaranti för samtal med vårdnadshavare när en ungdom begått brott, därtill vill vi utveckla och stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och polis för att säkerställa att ingen ungdom ska begå brott utan att lämplig åtgärd följer.

Skola. Skickliga lärare är den enskilt viktigaste resursen för att elever ska få en bra utbildning. Alliansen vill att läraryrket ska bli mer attraktivt så att lärarna trivs och fler vill söka sig till lärarutbildningen. Kunskap ska stå i centrum och lärarna ska ges tid till att fokusera på elevernas kunskapsinlärning. Vi vill därför anställa lärarassistenter som underlättar lärarnas administrativa börda. Dessutom vill vi införa central rättning av nationella prov och att rollfördelningen rektor–lärare– elev–vårdnadshavare tydliggörs av varje skola så att alla vet vad de kan förvänta sig av varandra. Detta möjliggör att lärarna kan fokusera på kärnuppgiften att lära ut till elever.

God arbetsmiljö kräver ordning och reda i skolan och vi föreslår nolltolerans mot ej godkänd frånvaro.

Under den senaste mandatperioden har några av skolans allra mest utsatta barn och ungdomar drabbats av stora neddragningar när S+V+MP dragit ned på stödet till barn i behov av särskilt stöd. Vi måste ha råd med att ge skolans allra mest utsatta barn och ungdomar en så god start i livet som möjligt. I ett första steg tillförs tio miljoner kronor till barn i behov av särskilt stöd. Alla barn med särskilda behov ska få möjligheter att nå sin fulla potential.

Alliansen värnar valfriheten inom skola och äldreomsorg. Företagsklimatet ska förbättras och den rödgröna skattehöjningen måste bort. Vi vill göra Uppsala till en ännu bättre kommun att leva i och vi vill styra kommunen tillsammans. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen. Alliansen är redo att leda Uppsala i en bättre riktning.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M)

Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Stefan Hanna, kommunalråd (C)

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

Therez Olsson, kommunalråd (M)