Ett litet exportland som Sverige kommer alltid att vara beroende av händelser i omvärlden som vi själva har liten makt att påverka. Därför måste vi lägga all kraft på att använda det handlingsutrymme vi ändå har för att genomföra så bra politik som möjligt på hemmaplan. Det är genom att vara rätt rustade som vi klarar av kriser och osäkerhet. Och det är genom att förbättra företagens villkor som vi kan värna och förbättra vår konkurrenskraft.

Dessvärre bedriver regeringen just nu en politik som snarare försämrar villkoren för svenska företag. Hittills har skatterna på jobb och tillväxt höjts med mer än 40 miljarder kronor.

Till denna summa ska läggas planerade ytterligare skattehöjningar på närmare 20 miljarder. Bland förslagen finns nya 3:12-regler som innebär höjd skatt för små- och medelstora företag om totalt närmare 5 miljarder kronor, vilket innebär ett kraftigt slag mot Sveriges entreprenörer.

Artikelbild

| Marta Obminska (M)

Regeringen vill även beskatta transporter hårdare än tidigare. Även om man fått backa från det nyligen utredda och skarpt kritiserade förslaget om kilometerskatt har regeringen aviserat om att återkomma med ett nytt förslag innan mandatperiodens slut.

Till detta ska läggas förslaget om flygskatt. En sådan skulle kunna motiveras med hänsyn till miljön, men nationella flygskatter är sällan en bra idé ens i detta avseende.

Tidigare erfarenhet visar att flyglinjer i stället flyttar till andra länder.

Sverige, mer än de flesta länder, är beroende av långväga transporter för såväl varor som människor. I brist på realistiska alternativ lär transporterna inte bli påtagligt färre trots att de blir dyrare. Däremot ökar kostnaderna, något som i slutändan alltid drabbar konsumenterna.

För att istället förbättra företagsklimatet föreslår vi:

• Personaloptioner. Att företag med maximalt 250 anställda och 350 miljoner kronor i balansomslutning omfattas av reglerna och säger nej till en tidsgräns för hur länge företaget får ha funnits. Personaloptioner med en sådan utformning är ett kraftfullt verktyg för att få företag att växa och kunna attrahera spetskompetens på en internationell marknad.

• Uppskovstak för bostäder. Att man ska kunna bo där man får jobb är en självklarhet. Bostadsbristen fortsätter dock att vara ett hinder för många expansiva företag. Vi föreslår sänkt schablonbeskattning på uppskov för att öka rörligheten på bostadsmarknaden vilket i praktiken innebär att räntan på uppskovet sänks från 3,25 procent till runt 2 procent.

• Kortare handläggningstider för arbetstillstånd. För många företag kan rätt rekrytering vara avgörande. Det ska därför vara enkelt och snabbt att få en ansökan om arbetstillstånd prövad. Vi ger ansvarig myndighet ett uppdrag att i normalfallet behandla ansökningar inom 30 dagar.

• Forskningssatsningar. Sverige ska vara en framstående forskningsnation där högkvalitativ forskning och innovation bedrivs och bidrar till vår konkurrenskraft.

Vi stärker forskningsanslagen med upp till drygt 3 miljarder kronor.

Sverige har inte råd att tappa i konkurrenskraft och företagsklimatet måste förbättras.

En företagarfientlig politik drabbar inte bara de enskilda företagen utan i förlängningen hela ekonomin och den gemensamma välfärden.

Med konkurrenskraftig företagspolitik som underlättar för jobbskapare i Sverige kan vi möjliggöra fler jobb samt locka fler att starta och driva företag.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M)Jörgen Warborn, ordförande moderata företagarrådetMarta Obminska, riksdagsledamot för Uppsala län och ledamot i moderata företagarrådet