Starten av en ny mandatperiod innebär ett unikt tillfälle att seriöst ompröva gamla vägval och prioriteringar. Förutom att tydliggöra mål och ambitioner borde tillfället även nyttjas för en tydlig markering av ”nytt läge” i ambitionen att skapa ökat förtroende mellan ledning och ”fotfolk”.

I en situation där man ute i verksamheterna upplever ständiga krav på effektiviseringar/besparingar, samtidigt som man dignar under en alltmer ökande byråkrati, måste man fråga sig om dagens ledningsfunktioner, både de politiska och administrativa, verkligen är optimala.

Därtill är sannolikt den nya politiska ledningen varse vilka ekonomiska problem som landstinget står inför. Vi vill peka på möjligheter att skapa en ”nytändning” i landstinget – med en översyn av ledningsfunktionerna, och aktiviteter för minskad byråkrati.

Enligt vår uppfattning har landstingets nuvarande ”beställar-utförar-organisation” allvarliga brister.

Den har lett till otydlig politisk styrning – med flera ”styrsystem” (verksamhetsbeställningar, budgetar och produktionsstyrning) som inte är samordnade, den har lett till misstro mot professionernas/de anställdas förmåga och vilja att driva rationella verksamheter och den har drivit fram ett kontrolltänkande med tung administration/byråkrati och därmed överkostnader.

Vårt förslag i organisationsfrågan är att först – och snarast – avskaffa Produktionsstyrelsen – med tillhörande administration. Sedan starta en process för utveckling av landstingets centrala ledningsorganisation. Denna process bör syfta till att avveckla även Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen (HoSs) till att sammanföra de kompetenser som i dag finns i både HoSs administration och i nuvarande ledningskontor – det vill säga skapa ett effektivt, samlat ledningskontor under landstingsdirektörens ledning, direkt underställt den politiska ledningen/Landstingsstyrelsen.

En sådan nyordning skulle ge en tydligare och förstärkt central politisk ledning, en närhet mellan politik och tjänstemannaarbete och en möjlighet till kraftigt minskad central byråkrati.

Denna förnyelse centralt i landstinget bör kopplas samman med en markering av ökat förtroende för verksamheternas egen förmåga att organisera rationell produktion. För att därutöver ge politiken en möjlighet att nära verksamheterna påverka och stödja produktionen, bör en politisk nämnd inrättas för all akutsjukvård (Akademiska Sjukhuset och Enköpings Lasarett), den sammantaget största verksamheten inom landstinget.

Med föreslagen nyordning skapas en ny ”beställar-/utförar-organisation” – med beställarstyrning centralt och utförarstyrning lokalt ihop med landstingets dominerande verksamhet.

Vårt förslag när det gäller minskad kontroll/ökad närhet mellan ledning och verksamhetsutövare bygger på att kraven på rationalitet och besparingar i verksamheterna måste motsvaras av tydliga insatser för att minska administration och kostnader på alla nivåer i ledningsorganisationen. ”Städa trappan uppifrån”, som det välformulerat brukar uttryckas. Översynen bör även inkludera optimering av landstingets resurscentrum, samt ledningsfunktionerna vid de största förvaltningarna. Planerat införande av ett ”processbaserat verksamhetsledningssystem” bör avbrytas. Det tänkta, nya ledningssystemet är orimligt dyrt (250 miljoner kronor), men framför allt omotiverat, för att inte säga helt felaktigt, när professionernas styrka och självständighet ska prioriteras.

Vi tror att de förslag till förnyelse som vi lämnar skulle återskapa en tydlighet, en rationalitet och en sammanhållning och arbetsglädje inom hela landstingets organisation som saknas i dag.

Kurt Rönnblom

f d landstingsdirektör

Gudmar Lundqvist

f d sjukhusdirektör