REPLIK. Det är riktigt att Lillemor Funered (UNT Debatt 21/3) som är lokalt aktiv i KD kontaktat Miljödepartementet för ett möte med miljöminister Lena Ek. Givet en ministers agenda är det inte alltid lätt att finna en tid som passar alla för ett sammanträffande. I fallet med myggproblemen i nedre Dalälven har vi en ordning i regeringskansliet att de berörda departementens statssekreterare hanterar frågan och kontakterna med de olika aktörerna. Detta eftersom det inte finns något enskilt ansvarigt departement i frågan, liksom att lokala, regionala och nationella myndigheter har olika roller i arbetet. Sannolikt är denna grupp av statssekreterare de bästa mottagarna av den namninsamling Funered hänvisar till.

I sin artikel menar Funered, något långsökt, att Miljöbalken pekar ut miljöministern som centralt ansvarig i myggfrågan. Hon undrar därför vad Miljöministern har ”att säga till sitt försvar”. Fakta är att miljödepartementet hanterar ärenden som berör biologisk mångfald och i detta fall har att bereda beslut om dispens för att använda bekämpningsmedlet VectoBac G, vilket regeringen beslutade om för innevarande år så sent som i förra veckan.

Men folkhälsofrågor hanteras på annat ställe i regeringskansliet. När det gäller myggproblemen har vi vid upprepade tillfällen hänvisat KD:s lokala och regionala företrädare till att även söka kontakt med Socialdepartementet, som ju KD ansvarar för, med sina synpunkter. Där finns socialminister Göran Hägglund som är högste ansvarig för hälsopolitik i regeringen, där finns folkhälsominister Maria Larsson och där finns civilminister Stefan Attefall. Attefall bereder ärenden som rör kontakter med länsstyrelser och kommuner, i vilket bland annat anslagsfördelning och finansieringsfrågor ingår.

I fallet med mygg i nedre Dalälven borde Funered följaktligen även upparbeta kontakter med sina egna partivänner.

Mattias Johansson
stabschef (C), Miljödepartementet
UNT 22/4 2013