För det första är det så att även om Miljöpartiet än så länge är det enda partiet i riksdagen som har insett behovet av utökad järnvägskapacitet hela vägen mellan Stockholm och Uppsala, är Miljöpartiet regionalt ingalunda ensamt om att driva frågan.

Regionförbundets trafikberedning har tvärt om konsekvent lyft frågan som en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra infrastrukturen i länet. I remissvar efter remissvar till statsmakterna har Folkpartiet i Uppsala län gjort gemensam sak med Miljöpartiet och tryckt på behovet av en fyrspårsutbyggnad söder om Uppsala. Men Folkpartiet kanske talar med dubbel tunga även i denna fråga, på samma sätt som man gjort i till exempel Fulleröfrågan, det vill säga på den nivå som sitter på beslutsmandatet säger man en sak - för att på andra nivåer i högröstat tonläge hävda motsatsen.

För det andra har det tydligen gått Lindholm helt förbi att avsaknaden av fyrspår söder om Uppsala redan i dagsläget innebär att många människor förvägras ett tågstopp där så vore rationellt att ha tåg.

Planeringen för tågstopp i Bergsbrunna och Alsike var från UL:s sida långt kommen 2006, när dåvarande Banverket plötsligt meddelade att sådana tågstopp är omöjliga att få till stånd med nuvarande begränsningar i spårkapaciteten. Uppsala är en befolkningstät region vars befolkning växer snabbt. Varför Lindholm vill förvägra många av dessa människor möjlighet att tågpendla, och dessutom sätta käppar i hjulet för en samhällsplanering som bygger på fler bostäder i kransorter med potentiella tåglägen är en gåta.

Om den pusselbit som saknas för att utveckla kransorterna söder om Uppsala är tillräcklig bankapacitet, kan beräkningarna av de samhällsekonomiska vinsterna en sådan investering för med sig inte bara begränsas till de trafikeringsvinster man uppnår, även andra positiva effekter på samhällsutvecklingen måste inkluderas.

För det tredje, men kanske mest anmärkningsvärt, är att Lindholm inte förmår skilja på driftskostnader och investeringar. Lindholm har helt rätt i att alliansregeringen försummar underhållet av järnvägsnätet, det är en kritik som Miljöpartiet lyft fram länge. Men behovet av förbättrat järnvägsunderhåll innebär inte att man ska avstå ifrån en utbyggnad av järnvägskapaciteten där så är rationellt.

Ekonomiskt utrymme för investeringar i ett utbyggt järnvägsnät ska i stället ställas gentemot andra framtida planerade investeringar i infrastrukturen. Stoppa stora motorvägsprojekt i malpåse, och resurser finns för både en fyrspårsutbyggnad söder om Uppsala och en lång rad andra nödvändiga förstärkningar av järnvägen.

Niclas Malmberg

vice ordförande (MP) i regionförbundets trafikberedning

Maria Gardfjell

Kommunalråd (MP)

UNT 18/1 2013