Uppmaningen att lägga ned all it-verksamhet vid kommunens produktionsförvaltning Teknik & Service (T&S) kommer från den nya stadsdirektören Joachim Danielsson. Hans bedömning är att en extern leverantör har större möjligheter att skapa skalfördelar och organisatoriskt lärande, och därför har bättre förutsättningar att vara mer flexibel och leverera högre kvalitet. Det skulle vara lättare att få del av den kunskaps- och teknikutveckling som sker, anser han.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade den 2 december att godkänna ärendet Upphandling av it-verksamheten. Det kommer att behandlas som planerat i kommunstyrelsen i dag den 18 december, trots att oppositionen krävde mer tid.

Förslaget innebär i praktiken att ingen it-verksamhet kommer att finnas kvar hos kommunens utförare Teknik & Service, och att medarbetarna i stället kommer att erbjudas arbete hos den nya leverantören. Teknik & Service får alltså inte ens lägga ett anbud. Trots att man erkänner, att det är här kompetensen finns.

Utvecklingen inom It går snabbt. Vi befinner oss i en kontinuerlig förändring och it-leveranserna blir alltmer komplexa. Detta ställer höga krav på flexibilitet och följsamhet. Att man då väljer att avsäga sig möjligheten till egen utveckling är märkligt.

Mognadsgraden av it-styrningen avgör hur väl kommunen kan styra sina it-kostnader och it-investeringar. Rapporten beskriver att mognadsgraden är väldigt låg, vilket förefaller vara mycket problematiskt. Detta borde vara ett allvarligt hinder i nuläget för en lyckad it-upphandling.

Teknik & Service genomförde nyligen en benchmarking (utvärdering av verksamheten kvantitativt i förhållande till dem som man uppfattar beter sig bäst inom respektive verksamhetsområde, red:s anm) för att se om de it-tjänster som levereras till kommunen är konkurrenskraftiga jämfört med den externa marknaden vad gäller pris och kvalitet. Information Services Group (ISG/Compass) fick uppdraget och metoden var den de använder vid alla benchmarkingar som de genomför, både inom privat och offentlig verksamhet.

Jämförelsen visade att Teknik & Service priser ligger totalt cirka 15 procent lägre än motsvarande priser på outsourcingmarknaden. Många delar var betydligt billigare.

Inom ramen för de analyserade tjänsterna levereras dessutom en mängd unika mindre deltjänster som i en outsourcingsituation kommer att ge upphov till avsevärda merkostnader på löpande räkning. ISG:s sammanfattning är att kostnaderna är låga men avtalen med kommunledningskontoret i många fall föråldrade och bör ses över. ISG har genomfört mer än 10 000 outsourcingprojekt i världen.

Med en låg it-mognad i kommunen riskerar mandatet till Teknik & Service att fortfarande vara otydligt till en extern it-leverantör, eftersom bristen finns på beställarsidan.

Ekonomi och effektivitet är oftast ledorden när man tar ställning för ”outsourcing”. Hur blir det då? Erfarenheterna av outsourcing av it-tjänster är olika.

Vissa kommuner, till exempel Enköping som tidigare har haft mycket av verksamheten utkontrakterad, har valt att ta tillbaka den. Upphandlingen av GS-IT har varit olycklig för personal och elever i Stockholms stads skolor. Jämfört med tidigare, har skolornas kostnader för it ökat, från 135 miljoner kronor till 343 miljoner år 2012.

Kritiken har varit massiv mot it-systemet som levereras av Volvo II. Dyrt och dåligt – ändå förlängs avtalet.

Samsourcing är ett annat sätt att se på vilka möjligheter det finns, att på olika sätt samverka och samordna it med andra kommuner.

Om vi nu har en vision om ett växande Uppsala som ska vara navet i vår region i framtiden, så förstår vi inte varför vi ska avstå från att utveckla it-verksamheten för egen del. Vi lär väl inte bli mindre beroende av it i framtiden? Vi borde kanske i stället se regionen som en gemensam plattform och utveckla vårt eget kunnande i samverkan för att kunna möta ökande komplexitet. Kommunens hemsida utnämndes till Sveriges bästa år 2011 – den kompetensen borde vi vara stolta över.

Det finns en hel del som behöver göras för att få till en bättre styrning i kommunen som helhet, men för den skull behöver man inte sälja ut den egna verksamheten.

Ser man på erfarenheterna från tidigare outsourcingaffärer gjorda i Sverige, så framgår det entydigt att fallgroparna är många och risken för ekonomiskt fiasko stor. Beslutet om outsourcing kommer innan det finns tillräcklig kompetens inom kommunen för att genomföra upphandlingen.

Det är också förvånande att man inte vill ha en samverkan innan beslut är fattat. Varför är det så bråttom? Finns det kompetens som skulle påverka beslutet i annan riktning? Det är väl bra att få in många synpunkter för att få ett bättre beslutsunderlag?

En stor del av it-verksamheten inom kommunen bedrivs redan i dag till stor del av externa aktörer, som till största delen är lokalt förankrade i närområdet. Tar man med alla underleverantörer så skulle en outsourcing innebära att flera hundra it-jobb skulle försvinna eller förändras. Varför gör man en upphandling av både it och telefoni? Vilka aktörer på marknaden har detta koncept?

När det gäller outsourcing av telefoni, så har de flesta tidigare hamnat antingen i Norrland, med hjälp av Norrlandsstöd och förmånliga etableringsbidrag, eller utomlands på grund av gynnsamma skatteregler eller försämrade arbetsmarknadsvillkor för de anställda. Är det så här vi vill ha det? Borde inte kommunen värna om arbetstillfällen i kommunen och dess närhet?

Lägg inte ned den kommunala it-verksamheten på Teknik & Service. Det anser en enig opposition i styrelsen för teknik och service (STS).

Kerstin Westman (S), v ordf Marie-Louise Lundberg (S), Anders Kemi (MP), Anders Klang (S)

Ove Johansson (S)

Wahid Badki (V)