Fagerström et al skriver om mitt och Bøhns inlägg att vi försöker ” påskina att den som förespråkar att moderna metoder skall få lov att användas också är emot traditionella metoder.” Vi skriver aldrig att Fagerström et al är emot traditionella metoder. Vi påpekar att det Fagerström et al själva börjar denna debattserie med är att påstå att Sida ger stöd till ”organisationer som är mot växtförädling”, när de inte alls är det, utan är specifikt emot genteknik.

Fagerström et al påstår vidare att vi skriver att ”det gyllene riset är ett sätt för multinationella utsädes- och kemiföretag att smygvägen ta kontroll över utsädesmarkanden”. Det säger vi inte. Vi är inte ute efter att slå fast några fakta här. Det går ju inte. Detta handlar om oro och förhoppningar inför framtiden.

Vi säger att vissa grupper människor är oroliga för detta. Förhoppningar och oro för hur det gyllene riset och annan genteknik kommer fungera i samhället har inte med vetenskap att göra, utan med olika syn på hur samhället fungerar och olika förhoppningar om hur samhället kommer att använda sig av en viss teknik. Att attackera dessa olika synsätt som ”ovetenskapliga” är absurt, eftersom det inte handlar om vetenskap.

Vi visar också i vår artikel att det finns forskning och forskare som kommer till olika slutsatser om genteknik och dess potential och risker i olika kontexter. Fagerström et al försöker igen sätta stopp för det öppna samtalet genom att hävda att viss forskning är bättre än annan och skriver att ”Vi är förvånade att våra kollegor ansluter sig till detta nonsens.”. Det handlar ju inte om att ansluta sig till något nonsens.

Som forskare borde författarna rimligen erkänna att det finns olika syn på genteknik och dess potential inom och utom vetenskapen, beroende på frågeställning och sammanhang.” Risk” och ”möjlighet” är inga kontextoberoende funktioner. Hur en teknik fungerar kommer alltid att påverkas av sammanhanget den används i.

Klara Jacobson, SLU