I våras nådde koldioxidhalten i atmosfären över 400 ppm, den högsta koncentrationen på 3 miljoner år. Bensin- och dieseldrivna transporter i Sverige står för 30 procent av våra koldioxidutsläpp. Vägen framåt är tydlig, vi behöver anpassa infrastrukturen till framtidens miljövänligare bränslen. Vi behöver göra detta för att gynna omställningen till ett hållbart samhälle, men också för att skapa ett företagsklimat som uppmuntrar de företag som kommer att leverera lösningarna - tjänsterna och tekniken. Hela världen behöver en hållbar utveckling och efterfrågan på lösningar är stor - därför representerar dessa företag framtidens arbetsplatser. Om företagen ska hamna i Sverige måste vi sträva efter att ligga främst och driva utvecklingen.

Varken bensin eller diesel är framtidsbränslen. Båda utvinns ur samma råolja och leder till för höga utsläpp av koldioxid till atmosfären, miljöbil eller ej, detta vet vi sedan länge. Kungsgatan i Uppsala har en av Sveriges mest smutsiga luft, bland annat med alltför höga halter av de mikroskopiskt små och särskilt hälsovådliga partiklarna, så kallade PM2.5. Förbränningen av bensin och diesel är viktiga källor till PM2.5. Det nuvarande dubbdäcksförbudet är viktigt och minskar halterna men den åtgärden räcker inte för att åstadkomma en ofarlig stadsluft.

Elektricitet är ett av framtidens drivmedel. Elektricitet kan produceras från de flesta energikällor, den transporteras genom våra kraftledningar med låga förluster och motorer som drivs av elektricitet är tre gånger mer effektiva än förbränningsmotorer. I Sverige har vi en lång historia av att vara pionjärer inom elkrafttekniken, något som bestått till idag ända sedan ASEA utvecklades i samklang med svenska folkets Vattenfall under förra seklet. Batteritekniken utvecklas alltmer och tills den räcker till av sig själv finns hybridteknik som utnyttjar el tillsammans med ett annat bränsle. Batteriforskningen i Uppsala hör till de mest framstående i världen.

 

Biogas är ett av framtidens drivmedel. I en utredning från Uppsala-baserade Biogas Öst påvisas stora miljömässiga och samhällsekonomiska vinster i regionen genom satsningar på biogas. Biogas från avfall gör att biologisk mångfald kan bibehållas och träråvara produceras samtidigt med en stor produktion av biogas. De lägst hängande frukterna, efter det vi redan gör, är att tillvarata gödsel från lantbruken. Här behövs politisk vilja för att skapa incitament och stabila förutsättningar för att tillvarata den stora potentialen till detta inhemska bränsle. I Sverige kan hela 22 TWh biogas produceras från avfall, jämfört med 1,5 TWh idag. Uppsala är redan i dag en stad som satsar på biogas, men mycket mer kan göras. Med aktörer som SLU, JTI, Biogas Öst, Uppsala Vatten, UL med flera finns alla förutsättningar för Uppsala att gå längre.

 

Socialdemokraterna i Uppsalas Nätverk för Miljö och Energi vill därför uppmana de politiska partierna att tillämpa en transportsnål samhällsplanering som uppfyller lokala och nationella miljömål. En lokal plan för hur Uppsala kan bidra till en omställning av infrastrukturen för framtidens drivmedel skulle vara ett viktigt styrinstrument. Om viljan finns kan Uppsala ta täten i hållbarhetsarbetet och främja forskning och företag för progressiva lösningar och framtidens arbetsplatser.

Uppsala har förbundit sig till att bli en koldioxidneutral stad och redan till 2020 ska utsläppen ha minskat med 45 procent. När Obama besöker Sverige på onsdag står teknik för hållbar utveckling högt på agendan. Obama verkar förstå Sveriges potential - det borde vi också göra.

Rafael Waters
gruppledare (S) i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialdemokraterna i Uppsalas nätverk för miljö och energi
UNT 3/9 2013