Den rödgröna majoriteten vill bygga motsvarande åtta nya Tierp i Bergsbrunna. Fyra av dem finns det inte täckning för i kommunens översiktsplan.

Ett så massivt avsteg från översiktsplanen är ett demokratiskt svek, menar Centerpartiet.

I januari beslutade Uppsala kommunfullmäktige att underteckna ett avtal med staten enligt vilket staten ska huvudfinansiera två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. I gengäld förbinder sig Uppsala att huvudfinansiera kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Gottsunda och Bergsbrunna, och parallellt en massiv förtätning av stadens södra delar. I debatten har det varit stort fokus på spårvagnar, med all rätt. I teorin kan Uppsala välja en annan kollektivtrafiklösning, men i praktiken begränsar det avtal den rödgröna majoriteten förhandlat fram Uppsalas val till dyra och bullriga spårvagnar.

Artikelbild

| Stefan Hanna

Den massiva extra exploateringen av de södra delarna av Uppsala stad har emellertid hamnat i skymundan i debatten, vilket vi i Centerpartiet beklagar.

Uppsala kommun förbinder sig i hastverket till avtal att bygga 33 000 bostäder de kommande decennierna. Det motsvarar ett helt nytt Norrköping, som ska sprängas in i redan befintlig bebyggelse i Uppsala. Dessa bostäder omfattar inte den byggnation som håller på att färdigställas i Rosendal, eller den som sedan tidigare planerats i Ulleråker och Bäcklösa.

20 000 av de nya bostäderna ska byggas i och kring Bergsbrunna i södra staden.

I kommunens översiktsplan, som antogs för bara ett drygt år sedan, ges utrymme för att bygga cirka 10 000 bostäder i området kring Bergsbrunna.

Artikelbild

| Karin ­Ericsson

Den rödgröna majoriteten har därmed förhandlat sig till en skyldighet att bygga dubbelt så många bostäder som vi har täckning för i översiktsplanen. För att sätta siffran i perspektiv så motsvarar det cirka åtta nya Tierp som ska klämmas in omkring ett område som i dag har ett par tusen invånare.

Centerpartiet står bakom en utbyggnad av Bergsbrunna. Det är nödvändigt för att där anlägga ett nytt stationsläge och maximera nyttan med fyra spår till Stockholm. Vi förordar emellertid att Bergsbrunna ska expandera, inte explodera. Vi stöttar också en utbyggnad av södra staden.

Vi vill dock inte att all utveckling i kommunen ska koncentreras till Uppsalas södra stadsdelar.

Det kommer leda till sämre boen­demiljöer där, och stagnation på and­ra håll i kommunen. Vi vill därför sprida utvecklingskraften till alla delar av kommunen. Fyrspåret ger förutsättningar också för orterna utmed järnvägen norrut att expandera, varför kommunen måste ha investeringsplaner som omfattar dem.

En del av de nya bostäderna – och därtill medföljande förskolor, skolor, vårdcentraler och annan service – tycker vi därför borde förläggas till Storvreta, Vattholma, Björklinge och Skyttorp.

Dessutom ser vi goda förutsättningar för att utveckla även Almunge och Vänge.

Uppsala kommuns översiktsplan antogs så sent som i december 2016. Att anta en översiktsplan är en utdragen process som inbegriper samråd, remisser och medborgar­dialoger i flera omgångar, dels för att inhämta synpunkter från medborgarna och för att förankra och diskutera politikers och tjänstemäns positioner. Översiktsplanen är således ett styrdokument som är demokratiskt framtaget och mycket väl förankrat bland Uppsalaborna.

Att så radikalt avvika från en så färsk översiktsplan menar vi är ett demokratiskt svek gentemot Uppsalaborna.

I kommunstyrelsen föreslog Centerpartiet därför att en medborgardialog om den föreslagna exploateringen av Bergsbrunna skulle genomföras innan kommunen godkände avtalet.

Uppsala är och bör förbli en expansiv kommun. Att vi växer är ett kvitto på att Uppsala är attraktivt, det leder till fler arbetstillfällen och skapar förutsättningar för bättre välfärd. Vi menar emellertid att kommunen måste växa med omsorg. Uppsala ska utvecklas och bostadsbristen ska byggas bort, men vi måste också slå vakt om kvalitativa livsmiljöer. Centerpartiet vill inte bidra till att vi bygger nya miljonprogramsområden – betongdjungler som främjar segregation och utanförskap, och som folk skyr om 20 år. Vi vill bygga boendemiljöer som människor är stolta över och fortfarande finner attraktiva om 100 år. Centerpartiet står för ett genomtänkt, grönt och hållbart samhällsbygge.

Stefan Hanna, kommunalråd (C)

Karin Ericsson, ledamot, plan- och byggnadsnämnden (C)

Jonas Petersson, 2:e vice ordförande, plan- och byggnads­nämnden (C)