Uppsalas kommunstyrelse fattar i morgon beslut om ett avtal med staten om en ännu massivare och mer koncentrerad exploatering av södra staden, och införande av spårvagnar i Uppsala till oklar kostnad. Fyrspårsbehovet har lagts in som en viktig avtalsparameter för att pressa kommunen till ökat byggande på toppen av en redan offensiv plan för bostadsbyggande. I praktiken är det här det största investeringsbeslutet i Uppsala kommun i modern tid. Centerpartiet ställer sig mycket positiva till fyrspår, men är kritiska till hur processen skötts, hur staten villkorar sitt stöd till spårvagnar samt den ännu mer koncentrerade exploatering som föreslås.

Först förra tisdagen fick de flesta i oppositionen ta del av det föreslagna avtalet och det tillhörande beslutsunderlaget – tre timmar innan kommunstyrelsens arbetsutskott skulle ta ställning i ärendet. Det är inte en rimlig demokratisk ordning. Detsamma gäller det faktum att ingen medborgardialog förts med Uppsalaborna om en fråga som drastiskt kommer att ändra Uppsalas stadsbild i åtskilliga decennier framöver och som innebär stora finansiella risker.

Centerpartiet har ingenting emot spårvagnar. Vi anser emellertid att alternativ seriöst måste övervägas, att ett sådant beslut måste förankras bland Uppsalaborna samt att det måste finansieras på ett ansvarsfullt sätt. I det förslag som nu tas upp för beslut är finansieringen mycket oklar. Uppsala kommun hävdar i ett pressmeddelande att det finns ”goda förutsättningar” för statlig och regional medfinansiering. Det är politikerspråk för ”vi vet inte om staten och regionen kommer vara med och betala.” Region Uppsala har dock hittills varit tydlig med att de enbart avser att finansiera trafikeringen och depån som krävs för spårvagnarna. Stora delar av den statliga medfinansiering det talas om ingår inte i avtalet med staten, utan är något Uppsala får ansöka om och hoppas på att få. Om staten säger nej får Uppsalas skattebetalare själva stå för hela notan.

För två veckor sedan fick vi på informella vägar höra att en av investeringskalkylerna justerats – med en miljard kronor. Skälet är att frågan om spårvagnar inte utretts ordentligt. De kalkyler som kommunstyrelsen får grunda sitt beslut på bygger också på en tidigare spårvägsutredning. Den utredningen gällde dock en helt annan sträckning, varför kalkylerna i nuläget är omöjliga att utvärdera av oss förtroendevalda. Hur kan vi förtroendevalda lita på att de ekonomiska uppskattningar vi nu har att ta ställning till är korrekta, när ingen relevant utredning redovisats och justeringar i miljardklassen gjorts bara veckor innan beslutet?

Vid sidan av den brådstörtade och odemokratiska processen är vi i Centerpartiet kritiska till den massiva och koncentrerade exploatering som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår i södra Uppsala. Sammantaget föreslår de att motsvarande ett helt Norrköping ska byggas i södra Uppsala kommun, och detta på en mycket begränsad yta. Centerpartiet står bakom en betydande utbyggnad av Sävja-Bergsbrunna. Det krävs för att motivera ett nytt stationsläge där, vilket är nödvändigt för att maximera nyttan av fyrspåret.

Vi menar dock att det är ett misstag att trycka in ännu fler bostäder i södra staden än vad översiktsplanen anger. Den rödgröna förtätningspolitiken är inte hållbar för Uppsalaborna. Det försämrar människors livskvalitet, gör så att Uppsalaborna förlorar viktiga grönområden och förändrar Uppsalas unika karaktär allt för mycket. Dessutom innebär det att nästan all utveckling av Uppsala kommun de kommande 30 åren koncentreras till en väldigt begränsad del av kommunen. Att etablera ett nytt Norrköping i södra Uppsala kommer – utöver spårvagnsinvesteringar av oklar omfattning – kräva investeringar om många miljarder i bostäder, skolor, förskolor, gator, idrottsinfrastruktur, med mera.

För dem som inte bor i södra staden kommer den rödgröna politiken med största sannolikhet innebära att investeringar i deras lokala infrastruktur, deras lokala äldreboenden och deras barns skolor uteblir de kommande decennierna. Centerpartiet vill att hela Uppsala ska leva, inte bara vissa stadsdelar. Därför vill vi omlokalisera delar av den exploatering som föreslås i Uppsala stads södra delar till Storvreta, Vattholma och Skyttorp. Dessa orter som ligger utmed järnvägen i norra kommunen kommer också att gagnas av fyrspåret mellan Uppsala-Stockholm, och genom att sprida exploateringen dit får också norra kommunen del av investeringarna kopplade till fyrspårsutbyggnaden. Med ytterligare satsningar på Björklinge, Vänge och Almunge bygger vi en attraktiv kommun, inte enbart en tät stad. Så bygger vi ett hållbart samhälle.

Stefan Hanna
Kommunalråd (C)