Nu tar Uppsala kommun ett viktigt steg i riktning mot en sammanhållen skola som ska ge alla barn och ungdomar kunskap och färdigheter som de behöver för att forma sina liv. I dag sammanträder för första gången en ny utbildningsnämnd som ansvarar för hela utbildningskedjan; förskola, grundskola och gymnasium.

Vi lämnar nu en förlegad politisk organisation där olika nämnder ansvarat för fragment av elevernas utbildning. Vi lämnar också en organisation som byggt på marknadens logik – köp och sälj-tänkandet inom skolan är historia.

I den nya utbildningsnämnden samlas ansvaret. Vi ska ge likvärdiga förutsättningar för kommunens egna skolor och för fristående huvudmän. De kommunala skolorna ska utvecklas. En mer begriplig politisk organisation ger medborgaren bättre insyn, vi kan använda skattemedlen mer effektivt, och vi kan få ökad samverkan mellan olika huvudmän för skolan.

Artikelbild

| Linda Eskilsson

Men det är inte en ny nämnd som i slutändan gör att skolan lyckas med sitt uppdrag. Det är skolledarna och lärarna som gör jobbet med att möta varje barn. Det är de som måste leda skolans utveckling. Vår uppgift är att se till att de har förutsättningar för det arbetet. Vi ska ge skolan arbetsro, lärarna bättre villkor och eleverna mer tid med sina lärare.

Alla skolverksamheter i Uppsala ska ha förutsättningar att fokusera på sitt pedagogiska arbete. Vi vill också att skolan ska bygga på vetenskaplig grund och modern forskning.

Vi vill sträva efter en samsyn om skolpolitiken. Den politiska inriktningen för skolan och de politiska besluten vinner på att de är kända och gillas av många. Därför ska vi sträva efter att ha nära dialog och diskussioner med såväl elever, föräldrar och olika yrkesgrupper i skolan och känna till deras vardag.

Vi i den nytillträdda rödgröna majoriteten vill betona att det finns mycket som är bra i skolorna i Uppsala kommun. Men det finns också utmaningar som vi tillsammans måste tas oss an.

Artikelbild

Vi kommer de kommande åren att fokusera på framför allt tre områden:

1. Ökad kvalitet och uppnådda kunskapsmål. Skolans viktigaste uppdrag är att alla elever mår bra i skolan, når kunskapsmålen och fullgör sina studier. I dag lämnar inte alla elever skolan med fullständigt eller godkänt slutbetyg. Det finns betydande skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor i kommunen och mellan pojkar och flickor. För att förbättra resultaten vill vi se till att eleverna får mer tid med sina lärare. Barngrupperna och klasstorlekarna får inte vara större än att varje barn blir sett och ges utrymme för att utvecklas. Vi ska under mandatperioden successivt minska grupperna i de lägre åldrarna. Ett av skolans absolut viktigaste uppdrag är att utjämna skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Därför är det prioriterat att utveckla en ny resursfördelningsmodell som stödjer skolor och elever med särskilt svåra förutsättningar.

2. Attraktiv arbetsgivare. Det är oroväckande att så få väljer att utbilda sig till lärare. Det är också illa att lärarkåren signalerar om brister i arbetsmiljö och otillräckliga möjligheter till utveckling i yrket. Vi vill arbeta för att skolans nyckelresurser, lärarna, ges mer utrymme för det pedagogiska arbetet och en reell minskning av de administrativa uppgifterna. Dessutom måste möjligheterna till fortbildning, för att kunna bedriva undervisning utifrån vetenskaplig grund, stärkas.

Att långsiktigt öka attraktiviteten i yrket genom höjda lärarlöner och bättre arbetsvillkor är också prioriterat under kommande fyra år.

3. Ordning och reda i skolans ekonomi. Höjda politiska ambitioner på utbildningsområdet kräver en sund ekonomi. Under senare år har framför allt den kommunala gymnasieskolans kostnadsutveckling ökat kraftigt utan att vi sett motsvarande resultat i form av högre måluppfyllelse. I kommunens budget avsätts över fyra miljarder till skolan. Vi måste se till att de pengarna används mer effektivt. Den ekonomiska styrningen måste bli bättre och planeringen göras mer långsiktig för att hålla nere kostnaderna. Samtidigt behöver vi fördela mer resurser där de verkligen behövs.

Lärare, förskolelärare, rektorer, elevhälsovårdspersonal, bibliotekarier, måltidspersonal, elever, föräldrar och alla andra som arbetar inom skolans område – nu ska vi stärka skolan i Uppsala kommun – tillsammans.

Caroline Andersson, kommunalråd (S) och ordförande i utbildningsnämnden

Linda Eskilsson, vice ordförande (MP) i utbildningsnämnden

Sverker Åslund, ledamot (V) i utbildningsnämnden