För oss som dagligen möter människor som reser i de hetaste delarna av Mälardalen är det ingen tvekan om att dagens satsningar på järnvägar och annan infrastruktur inte räcker. Kapacitetsutredningen har på ett tydligt sätt visat vilka stora satsningar som behövs bara för att problemen med trängsel inte ska bli ännu större.

Ska vi bygga ett hållbart Sverige, behöver vi en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen. Vi vill se en ökad järnvägskapacitet, stärka det befintliga spårsystemet och nyinvestera för framtiden. Detta är särskilt tydligt vad gäller järnvägstrafiken. Regeringen har gjort stora satsningar, men behoven är fortfarande enorma.

Det behövs en utbyggnad av fyra spår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala. Mälarbanan måste byggas färdigt. Dalabanan måste också fungera så att det går att köra regelbunden pendeltrafik mellan Uppsala och Sala med uppehåll inte bara i Morgongåva och Heby, utan också i Vänge.

Hela Sverige och hela länet ska leva. Då behövs det också ett utvecklat vägnät. Inte minst det enskilda vägnätet är viktigt, både för alla de som bor längs det och de som använder det för att få del av det uppländska landskapet. Byråkratin kring enskilda vägar måste förenklas.

Vi arbetar för att det ska bli enklare och billigare att göra ändringar i samfälligheter för att kunna skapa modernare och effektivare vägföreningar och därigenom stärka det lokala beslutsfattandet. Pengarna ska i första hand gå till grus och bärighet, inte till administration och regelkrångel.

Vi är dessutom tydliga i våra mål om att stärka kollektivtrafiken, få en klimatsmart transportsektor och om att vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta.

Men fungerande kommunikationer handlar inte bara om väg och järnväg. I dagens samhälle är tillgång till bredband en grundläggande förutsättning både för företagande och boende. Att det bara någon mil utanför centrala Uppsala är så svårt att få internetuppkoppling med en tillräcklig kapacitet för att företag ska kunna sköta rapporteringen till olika myndigheter är oacceptabelt.

Självklart är detta stora satsningar - satsningar som kostar pengar. Centerpartiet har alltid varit ett parti som har tagit ett stort ekonomiskt ansvar. Den politik vi för måste också vara långsiktigt ekonomiskt hållbar. Därför har vi även presenterat förslag på en finansiering som inte urholkar statens finanser eller skuldsätter framtida generationer.

Regeringen har presenterat en lista på företag som är möjliga att sälja, företag som agerar på en konkurrensutsatt marknad och där det inte finns något egenvärde med ett statligt ägande.

Centerpartiet vill att intäkterna från försäljningen av dessa företag oavkortat ska gå till investeringar i den svenska infrastrukturen. Det är ett upplägg som stärker svensk konkurrenskraft, ökar människors rörelsefrihet och utvecklar den svenska miljö- och klimatpolitiken.

Många partier talar både om behovet av satsningar på infrastruktur och behovet av ordning i statens finanser. Centerpartiets förslag borde därför inte bara kunna få stöd av övriga allianspartier, utan också av Miljöpartiet. För visst är det viktigare att tågen går, än att staten äger banker.

Solveig Zander

riksdagsledamot (C)

Johan Örjes

landstingsråd (C)

UNT 31/5 2012