Uppsala län är ett av de län som satsar mest och som erbjuder mest kollektivtrafik i hela landet. När vi från landstinget vid årsskiftet tar över hela ansvaret för kollektivtrafiken, fortsätter vi arbetet med att fördubbla antalet kollektivtrafikresor i länet fram till 2020.

Kollektivtrafiken behövs för länets tillväxt. Många som bor i Uppsala och omkringliggande kommuner är beroende av väl fungerande pendlingsmöjligheter till bland annat Stockholm, Sala och Gävle. Uppsala läns näringsliv och förvaltningar är beroende av bra tåg- och busstrafik för att anställda ska kunna komma till sin arbetsplats.

En väl fungerande kollektivtrafik är också en förutsättning för att vi ska kunna nå miljömålen. Det finns många som av olika anledningar behöver använda bilen, men vi har ett gemensamt intresse av att det ska vara så få som möjligt som tvingas göra det valet.

Samtidigt måste vi vara tydliga med att det är bilen som är konkurrenten. Det finns ingen samhällsvinst med att människor ställer cykeln och tar bussen, eller hoppar på bussen några hållplatser i stället för att gå.

Den samhällsfinansierade delen av kollektivtrafiken konkurrerar alltid med andra offentliga utgifter, om det så är pengar till skolan, vården eller kulturen. Det kommer aldrig att finnas tillräckligt med resurser för att tillfredsställa alla önskemål. Samtidigt bidrar en väl fungerande kollektivtrafik till ökad tillväxt och ger därmed mer resurser också till den offentliga verksamheten i övrigt. En kollektivtrafik som gör det lättare att nå fler arbetsplatser och på så sätt gör att människor inte behöver flytta för ett nytt jobb.

Ska vi kunna ha en kollektivtrafik av hög kvalitet måste också vi som utnyttjar den vara beredda att betala en betydande del av de verkliga kostnaderna. Det betyder att kollektivtrafikens priser måste anpassas till ökade kostnader. Därför kommer vi att genomföra en viss höjning av biljettpriserna under 2012. Ska vi klara av att finansiera den utbyggnad av kollektivtrafiken som vi ser framför oss, krävs också att kollektivtrafiken bedrivs på ett effektivt sätt. Vi måste i större utsträckning hitta samordningsmöjligheter, till exempel mellan stadstrafik och regionaltrafik.

Ska vi nå målet om en fördubbling av kollektivtrafiken behöver vi också få ett tillskott av kollektivtrafik på rent kommersiella grunder. Det finns redan en betydande sådan i länet, inte minst i form av den järnvägstrafik som SJ bedriver från Uppsala, via Knivsta och Arlanda, till Stockholm. Förhoppningsvis kommer vi att få se ännu mer sådan trafik i framtiden.

Vi genomför nu förslag för en fortsatt positiv utveckling för kollektivtrafiken. Senast från halvårsskiftet 2012 kommer vi att få regionbussar som uppfyller betydligt högre krav än i dag, både vad gäller säkerhet och komfort. Det kommer också att bli tätare avgångar på flera linjer. Det betyder att bussen kommer att stärka sin konkurrenskraft gentemot bilen för många pendlare.

I stadstrafiken i Uppsala inrättas en ny stomlinje Nyby – Gottsunda, som ska gå via Akademiska sjukhuset. Tillgängligheten till Akademiska sjukhuset med kollektivtrafik kommer också att förbättras, bland annat genom att linje 40 kommer att börja gå tidigare.

Vi fortsätter också arbetet med att förverkliga en förlängning av SL:s pendeltåg till Uppsala. Planerna är att detta ska bli verklighet i december 2012 och att de Upptåg som då frigörs bland annat ska användas för att starta pendlingstrafik Uppsala – Morgongåva – Heby – Sala.

Vi med vår politik utvecklar vi en kollektivtrafik som bidrar till att bygga den goda staden, som ger ett gott alternativ till bilen på landsbygden och som hjälper oss att knyta samman den expansiva Stockholm-Svealandsregion där Uppsala och Uppsala län är en växande del.

 Johan Örjes

ordförande (C) kollektivtrafiknämnden

Fredrik Ahlstedt

1:e vice ordförande (M) kollektivtrafiknämnden

Robert Lemming

ledamot (FP) kollektivtrafiksnämnden

Petra Karlå

ledamot (KD) kollektivtrafiknämnden

UNT 1/11 2011