Den pågående debatten om ekologiskt och konventionellt jordbruk lägger ut en dimridå som hindrar effektivisering av jordbruket. Kunskap och teknik som kan effektivisera produktionen finns i dag, men verkar inte nå fram till beslutsfattarna i bruset från den ideologiska debatten.

Genom att ta tillvara nya innovationer, som passar oavsett produktionsmetod, skapar vi förutsättningar för en hållbar livsmedelsproduktion.

Ett exempel på hur ny teknik och kunskap kan bidra till ett effektivt och miljövänligt jordbruk är Controlled traffic farming. Det är ett jordbrukssystem för att minska den allt mer påtagliga markpackningen från jordbrukets maskiner vilket leder till ett mer effektiv jordbruk.

Forskning visar att systemet generellt sett har en mindre miljöpåverkan än vanliga odlingssystem. Förbättrad jordstruktur leder till, minskad bränsleförbrukning med cirka 35 procent, ökad vatteninfiltrationsförmåga vilket minskar risken för övergödning.

Den förbättrade jordstrukturen ger även positiva effekter för jordens mikroorganismer och maskar som utför ett stort jobb med att bryta ner växtrester till växttillgängligt kväve vilket kan minska användningen handelsgödsel. Genom att undvika markpackning kan också den biologiska processen i jorden där växthusgasen lustgas bildas minskas. Systemet används också med fördel i foderproduktion och kan ge ett längre liv för klöverväxter vilket har positiva miljöeffekter genom klöverns kvävebindande förmåga och potentialen att ersätta importerat GMO odlat foder.

Controlled traffic farming är ett exempel på ett system som gynnar alla jordbrukare, oavsett produktionsmetod. Men debatten kring ekologisk- och konventionell-produktion överskuggar.

Risken är att innovativa system som controlled traffic farming döljs i skuggan av den pågående debatten. Och förloraren är det svenska jordbruket.

Hans Alvemar

Agronomstudent