Ett kärvt ekonomiskt läge till trots har vi i Alliansen enats om att göra en nödvändig och bred satsning riktad till Sveriges unga. Det är satsningar som riktar in sig på ökade möjligheter till jobb, fler kontakter med arbetsmarknaden, förstärkt arbetsmarknadspolitik och utbildning samt minskade marginaleffekter i bidragssystemen.

För att öka unga människors möjligheter till jobb och förenkla vägarna in till arbetsmarknaden föreslår alliansregeringen att momsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 till 12 procent. Förslaget förväntas framför allt öka sysselsättningen och minska de administrativa kostnaderna.

Alliansregeringen föreslår också flera insatser för att förstärka vägarna till jobb för unga. Det innebär satsningar för att få fler unga utan fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg att återuppta studierna samt insatser för att höja kvaliteten och aktiviteten i jobbgarantin för unga. Vidare föreslås satsningar inom ramen för det reguljära utbildningssystemet i form av nya utbildningsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskola.

För att minska marginaleffekterna och göra det mer lönsamt för bland annat unga med försörjningsstöd att gå från bidrag till arbete, föreslås att en del av arbetsinkomsten inte räknas in när försörjningsstödets nivå ska beräknas.

Totalt satsas cirka 7,5 miljarder kronor under åren 2012-2015 för att förbättra ungdomars förutsättningar på arbetsmarknaden.

Mot detta står en socialdemokrati som säger sig värna arbetslinjen och öka ungas möjligheter till jobb, men som agerar precis tvärtom. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och visar dessutom en total brist på ansvar i den ekonomiska politiken. I Uppsala skulle en fördubblad arbetsgivaravgift innebära att upp emot 3500 arbetstillfällen för ungdomar försvinner.

För unga är internationell solidaritet och solidaritet med de som hamnat på livets skuggsida i vårt eget land alltmer av självklarheter. I budgeten finns därför nu också för första gången ett gåvoskatteavdrag till hjälporganisationer.

När en liknande reform infördes i Norge ökade givandet med hela 30 procent. Ökade bidrag innebär också att frivilligsektorn får större utrymme att anställa.

Alliansregeringen förstår vikten av duktiga, behöriga lärare. Därför inför vi Lärarlyftet II - en kompetenshöjande satsning för att lärare, som saknar behörighet inom något av de ämnen eller årskurser de undervisar i, ska erbjudas utbildning för att kunna få denna behörighet.

Vi satsar dessutom på en fortbildning för yrkeslärare, fortbildning av förskolelärare och för att de lärare som saknar examen ska kunna vidareutbilda sig och kunna ansöka om lärarlegitimation.

Infrastrukturen har länge varit eftersatt. Sammanlagt föreslår Alliansen ett tillskott på 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg. De samhällsekonomiskt viktigaste väg- och järnvägssträckorna ska prioriteras, vilket bland annat kommer Uppsala län till del. Samtidigt är det åtgärder som även ger en sysselsättningseffekt relativt snabbt.

Goda villkor för små och medelstora företag är avgörande för att jobben ska bli fler. Därför föreslår vi också ytterligare förenklingar i de så kallade 3:12-reglerna. Företags möjligheter att överleva och expandera är avgörande för framtidens tillväxt.

I Alliansens höstbudget har vi tagit vårt ansvar och sett till att inte inkludera ofinansierade förslag. Vi har satsat på de åtgärder som har effekt på sysselsättningen och kompetensförsörjningen.

Sverige byggs genom arbete. Det var sant i går och det kommer vara sant i framtiden. Vår förmåga att ta ansvar i dag gör oss rustade att stå starka i framtiden.

Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M)
Ismail Kamil
riksdagsledamot (FP
Solveig Zander
riksdagsledamot (C)
Mikael Oscarsson
riksdagsledamot (KD)
UNT 20/9 2011