Uppsala är en attraktiv kommun, för såväl enskilda människor som företag. Studenter, forskare, företagare, nyanlända och arbetssökande letar sig hit och behöver bostäder.

Men även när det behöver byggas mycket, och i snabb takt, måste vi säkerställa att vi bygger funktionella bostäder och bostadsområden, med tillgång till viktiga samhällsfunktioner, där människor kan trivas och känna sig trygga.

På många sätt är vi politiker från olika partier relativt eniga kring hur vår stad ska utvecklas. Men det finns skiljelinjer, inte minst i fråga om planering av byggnation på landsbygden, något vi vill lägga mer kraft på. Ett annat exempel är synen på bilens framtid och ombyggnationer av viktiga gator i Uppsala.

Artikelbild

... om man inte bygger som Liberalerna föreslår, menar artikelförfattarna.

Med hänsyn till miljö och trängsel måste politiken ha som mål att öka kollektivt resande och att underlätta för gående och cyklister. Men många är ändå beroende av bilen. Trafiklösningarna måste därför ta hänsyn till att trafiken inte består av bara kollektivtrafik, gående och cyklister, utan också av bilister. Där finns en stor brist i planeringen av kommande projekt och ser nu effekterna av redan genomförda sådana.

Ett exempel är Råbyvägen som har byggts om till stadsgata och smalnats av. Konsekvensen är långa bilköer och stor irritation vid tidpunkter med mycket trafik.

Klimathotet är högst allvarligt, och för att klara de höga miljömålen som Liberalerna står bakom, måste vi agera. Men ställa bilar mot kollektivtrafik på det sätt som görs i dag är fel väg. Långa köer är inte klimatsmart.

Nästa väg som hotas av kaos efter ombyggnation och omvandling är Fyrislundsgatan vid nuvarande Årsta torg.

Artikelbild

| Mohamad Hassan

Den trafikeras varje dag av många, invånare i de intilliggande stadsdelarna, kollektivtrafikresenärer och många småföretagare, som utgår från Fyrislund på väg till olika uppdrag.

Övriga partier har beslutat om en detaljplan för framtida Årsta torg och Fyrislundsgatan. Relevanta synpunkter på framkomlighet och trafiksäkerhet, som kommit in från människor som bor i området, har den rödgröna majoriteten struntat i helt.

Artikelbild

I Liberalerna är vi skeptiska av flera skäl.

Vi tror inte att Fyrislundsgatan är lämplig som stadsgata i en miljö där barn, vuxna och äldre ska korsa vägen på väg till skola, jobb eller andra aktiviteter.

Tryggheten kommer att försämras avsevärt, och barnens möjlighet att själva ta sig från Årsta till Östra Sala backe, eller tvärtom, minskas. Vi tror att kollektivtrafiken får problem bland gående, cyklister, bilar och lastbilar. Risken för kaos är stor.

Under sommaren har vi låtit en duktig arkitektstudent specialstudera frågan. Studien sammanfattas med två illustrationer. En som vi kallar det rödgröna kaoset och en med vår liberala vision.

Det vi vill är att en biltunnel byggs under torget så att bilar som trafikerar Fyrislundsgatan inte behöver samsas om utrymmet med barn, gående och cyklister.

En biltunnel skapar trygghet och säkerhet för alla samtidigt som det ger torget bättre förutsättningar.

Vår lösning kombinerar stadsdelsutveckling och säkerhet samtidigt som den stämmer väl med Liberalernas vision för Årsta torg. Det vi vill ha är ett grönskande och livfullt torg som inbjuder till närvaro i form av lek och rörelse, vilopauser vid kaféer eller på en parkbänk.

Det Uppsala vi bygger nu ska vara hållbart.

En biltunnel kan bli billigare i längden med hänsyn tagen till alla säkerhetsåtgärder som troligen måste vidtas under kommande år för att parera det misstag som nu är på väg att ske.

Studera bilderna – vilken väg tycker du är rätt att gå? Invånarna avgör i nästa val.

Mohamad Hassan, kommunalråd Liberalerna

Malin Sjöberg Högrell, vice ordförande (L) i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sture Blomgren. ledamot (L) i plan- och byggnadsnämnden

Stojka Lakic, ledamot (L) i gatu- och samhällsmiljönämnden

Harald Nordlund, ersättare (L) i gatu- och samhällsmiljönämnden

Rebecca Weissmann, ersättare (L) i plan- och byggnadsnämnden

Björn Smeds, ersättare (L) i miljö- och hälsoskyddsnämnden